Drone

Grunnlaget for forankringen finnes i Instruks for Statens vegvesen og utviklingen av prosjektområder og enkeltprosjekter finnes i Nasjonal transportplan (NTP) og andre styrende dokumenter. I tillegg vil samfunnsutviklingen, naturgitte endringer og utviklingsprosesser (eks. klima og skred) og erfaringer fra egen drift og utbyggingsprosjekter initiere et kontinuerlig kunnskapsbehov.

Statens vegvesen igangsetter og gjennomfører anvendt forskning. Forskningen foregår i tett samspill med utførende forskningsinstitutt eller universitet. Statens vegvesen kan også som byggherreorganisasjon teste resultater i fullskala.

Resultater av FoU-virksomheten skal være åpne og tilgjengelige slik at de kommer hele transportsektoren til gode og som sådan et viktig bidrag til å utvikle kompetanse og bygge kunnskap utover etatens egne behov (utvikling og forvaltning av sektoransvaret).

FoU-program

Hovedsatsingene i etatens FoU-virksomhet (omtrent 50 % av budsjettet) styres gjennom FoU-programmer (tidligere etatsprogrammer) som skal gjenspeile det strategiske FoU-behovet forankret i NTP og andre styrende dokumenter (nasjonale eller internasjonale).

Annen FoU

Det gjennomføres en betydelig FoU-virksomhet knyttet til kunnskapsinnhenting i arbeidet med normaler og retningslinjer, i utvikling og oppfølging av etatens drifts- og anleggssoppgaver og for å løse akuttbehov som oppstår i den løpende driften. Denne virksomheten er viktig og komplementær til hovedsatsingene i etatsprogrammene.

Statens vegvesen er også involvert i mange eksterne forskningsprosjekt nasjonalt (gjennom Forskningsrådet) og internasjonalt.