Etter den første dialogkonferansen ble problemstillingen avgrenset til utvikling av ny teknologi for å dokumentere egenskaper til kalksementpeler. 18. november 2019 arrangerte Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR en markedsdialog og workshop i Næringslivets hus i Oslo.

I løpet av 2019 jobbet prosjektet med en behovsavklaring der flere ulike utviklingsområder ble veiet opp mot hverandre. Resultat ble at prosjektet ønsker å jobbe videre med å redusere mengden bindemiddel som brukes ved grunnforsterkning. Hypotesen er at med bedre kunnskap om homogenitet, styrke- og deformasjonsegenskaper til kalksementpeler, kan vi utnytte pelene i større grad enn vi gjør i dag. Da vil vi også begrense et klima- og miljøskadelig overforbruk av bindemiddel. Utfordringen ligger i å kunne måle disse parameterne in-situ.

Entreprenører og leverandører av kalksementpeler ble invitert til å møte kunnskapsmiljøer innenfor sensorteknologi, dokumentasjons- og målesystemer mm. for å diskutere utfordringer og muligheter. Formålet med arrangementet var å legge til rette for at deltakere fra ulike miljø kan utveksle kunnskap og finne sammen i konsortier som igjen vil søke om å bli med i innovasjonspartnerskapet.

Dialogkonferanser