Prosjektet ser på effekter og muligheter ved utviklingen av automatiserte transporter, i nært samarbeid med markedet og andre offentlige aktører.

Prosjektet er tett koblet mot mot pilotene som gjennomføres i selvkjøringsprosjektet  i STOR (lenke til ruter.no).

Vi skal lære hvilken innvirkning teknologien har på fremkommelighet, trygghet og sikkerhet, og hvilke konsekvenser automatiserte transporter har når de blandes med ikke-autonom trafikk. Vi ser også nærmere på hva som er og kommer til å bli Statens vegvesens rolle når det gjelder myndighet og regelverk for automatisert transport av personer og varer.

Innsikt fra prosjektet

Det er utarbeidet tre rapporter om mulighetsbildet for å ta i bruk offentlig digitale løsninger som kan forenkle utrullingen av selvkjørende kjøretøy:

Hendelsesrapportering (rapport 5.1)

Last ned rapporten (pdf)

Rapporten tar for seg blant annet disse temaene:

  • Hvordan fungerer rapportering av ulykker og hendelser for automatiserte transporter i dag?
  • Hva skjer i andre land?
  • Hva ser vi for oss i fremtiden?

Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy krever at aktøren som har tillatelse til å teste et selvkjørende kjøretøy skal utrede eventuelle hendelser/ulykker og rapportere dem til myndigheten som har gitt tillatelsen. Loven setter ingen krav til hvordan utredelsen skal gjennomføres, og hvordan rapporten utformes.

I denne rapporten sammenstilles ulike erfaringer og lærdom som har kommet fram i workshops, diskusjoner og intervjuer med relevante aktører og deres fageksperter. Blant spørsmålene som behandles er om nestenulykker og andre hendelser bør rapporteres, om eksisterende IKT-løsninger kan utvides eller om det bør utarbeides et eget IKT-verktøy for rapportering, om hendelsesrapporter bør være automatisk generert, GDPR-utfordringer og krav til leverandørers rapportering.

Teknologier for automatisert innrapportering av sensordata, behov for egne datafelter i innrapportering, kommunikasjon ved hendelser og muligheter knyttet til bruk av innvendig kamera i kjøretøy diskuteres også.

Offentlig tilgjengelige data (rapport 5.2)

Last ned rapporten (pdf)

Rapporten tar for seg blant annet disse temaene:

  • Hvilke offentlige data er tilgjengelige i dag?
  • Hvilke behov er identifisert?
  • Utfordringer og anbefalinger

Tilgang til nøyaktige og oppdaterte offentlige transportdata er helt nødvendig for at automatiserte transporter skal kunne navigere sømløst i trafikken. Norge ligger langt fremme når det kommer til tilgjengelighet på offentlige data, men det er fortsatt en vei å gå før disse er gode nok til å kunne understøtte alle behovene til fullautomatiserte transporter.

I fremtiden er det den digitale representasjonen av trafikkbildet som vil gjelde. Automatiserte kjøretøy må kunne stole 100 prosent på informasjon om veigeometri, fartsgrenser, trafikkregler og sanntidsinfo om trafikkbildet basert på kjøretøyets posisjon og planlagte rute.

Tilgang på bedre offentlige data vil bidra til å sikre grunnlaget selvkjørende kjøretøy navigerer etter på norske veger, og vil være ressursbesparende ved utprøving av slike kjøretøy. Rapporten ser på en rekke kilder til offentlig tilgjengelige data som selvkjørende kjøretøy kan dra nytte av, samt muligheter og problemstillinger knyttet til kvalitet, oppdatering og feilretting i datakildene.

Digital infrastruktur (rapport 5.3)

Last ned rapporten (pdf)

Rapporten tar for seg blant annet disse temaene:

  • Hva finnes av digital infrastruktur langs veiene i dag?
  • Hva forventer vi i nær fremtid, og hva skjer i andre land?
  • Anbefalinger til fremtidige piloter

Denne rapporten bør leses i sammenheng med rapport 5.2 (Offentlige tilgjengelige data).

Hovedtyngden av rapporten presenterer hva som finnes av digital infrastruktur langs veiene i dag, spesielt med tanke på trådløs kommunikasjon, posisjoneringsløsninger og veikantutrustning. Den tar også for seg relevante standarder og spesifikasjoner, hvilke løsninger man kan forvente seg i nær fremtid, og omtaler et EU-initiativ for å systematisere slike løsninger.

Rapporten oppsummerer også hva som skjer i EU og USA knyttet til tilrettelegging av fysisk og digital vei-infrastruktur for selvkjørende biler, og gir anbefalinger til forlengelse av prosjektet.

De tre rapportene er knyttet til ITS-pilot 5 om forberedelser for automatisert kollektivtransport og varelevering, og er skrevet av Aventi og CGI på oppdrag for Statens Vegvesen.

Rapportene er utarbeidet i nært samarbeid med Autopia-prosjektet, som tester ut automatiserte busser i vanlig rutetrafikk for å høste erfaringer med denne typen fremtidige kollektivtilbud. Autopia er et samarbeid mellom Ruter, Statens vegvesen, Viken fylkeskommune, TØI, CICERO, Holo, Toyota og Sensible4.

Rapportene ble presentert på et frokostseminar i regi av ITS Norge 19. januar 2022. Videoopptak av presentasjonen er tilgjengelig via lenken.