Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune har samarbeidet om pilotprosjektet Sykkelmelding.

Her har vi testet en løsning som kan gi oss bedre informasjon om feil og mangler på sykkelveiene. Med gode data kan vi iverksette nødvendige tiltak der behovet er størst.

I Nasjonal transportplan, som gjelder i perioden 2018-2029, er målet at 20 prosent av alle reiser i storbyene skal foregå med sykkel innen 2023. Oslo har en egen målsetning om at 25 prosent av alle reiser skal være med sykkel i 2025.

For å nå disse målene må folk flest oppleve sykkel som et enkelt og trygt alternativ til annen transport.

Pilotprosjektet Sykkelmelding hadde følgende effektmål:

 • Bidra til bedre planlegging og drift av sykkelveier
 • Bidra til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet 
 • Bidra til bedre sykkelopplevelse og økt sykkelandel

Har testet løsning for å melde inn feil og mangler

At vi som eier sykkelveiene har god oversikt over tilstanden på veinettet er en viktig forutsetning for at kvaliteten på sykkelveiene skal bli så god som mulig.

Sammen med syklister i Oslo testet vi derfor i 2019 en løsning for å melde fra om feil, for eksempel hull i veien, fra sykkelsetet. Løsningen består av en blåtannknapp som monteres på sykkelstyret, og som «snakker» med en app på mobilen.

Bilde av den aktuelle knappen på styret
Knappen som ble testet i pilotprosjektet sykkelmelding. Foto: Patryk Bubilek

Slik fungerte løsningen

Hver gang det dukket opp en utfordring eller farlig situasjon på veien, trykket syklisten på knappen. Da ble GPS-koordinater og tidspunkt registrert i appen via blåtann.

Etter endt sykkeltur kunne syklisten åpne appen for å se egne registreringer. Syklisten kunne også fylle inn mer informasjon om hver registrering, og selv definere hva som er viktig å melde inn og ikke.

Informasjonen som syklistene ga i appen var nøkkelen for at vi som drifter sykkelveiene skulle få en god forståelse av situasjonen, og sette i verk tiltak.

Appløsningen mottok informasjonen i sanntid, som gjorde det enkelt å få overblikk over situasjonen på vegnettet. Ved å bruke kartløsning og «heatmap» kunne vi som mottar informasjonen se hvor det hadde vært mange registreringer, som kan indikere problemområder.

Fakta om testen

 • 8 syklister med ulik sykkelbruk deltok.
 • Testperioden varte i to måneder, fra oktober til desember 2019
 • Over 400 knappetrykk ble registrert.
 • Prosjektteamet hadde kontinuerlig tilgang til registreringer for å analysere data fortløpende.
 • I løpet av testperioden intervjuet vi syklistene flere ganger, for å få godt innblikk i brukeropplevelsen og bedre forståelse av utfordringene de meldte inn.
 • Appen er utviklet av utviklingsteamet i Bymiljøetaten, og baserer seg på Bymelding. Gjennom hele testperioden ble det utviklet flere funksjoner på bakgrunn av tilbakemeldinger fra syklister og fagmiljøer hos samarbeidspartene.
Skjermdump fra appen. Viser kart over oslo.
Skjermdump fra Sykkelmelding Foto: Patryk Bubilek

Hovedfunn fra testperioden

Syklistene som har vært med i testperioden mener dette er en god løsning, men at den trenger videreutvikling for å benyttes i større skala. For eksempel opplevde noen brukere at knappen registrerte flere trykk om gangen, unøyaktig posisjonsangivelse og bruk av stammespråk i appen. Den praktiske biten, som å huske å skru på bluetooth før turen, og huske hvorfor man har trykket på knappen et bestemt sted i etterkant, ble også trukket fram som utfordringer.

Det er tydelig at syklister har ulike behov, og det kan være utfordrende å utvikle en løsning som tilfredsstille alle.

For etatene som eier og drifter vegnettet er innholdet like viktig som riktig posisjonering av registreringer.

Som antatt er det tre typer av innmeldinger som går igjen:

 • Strakstiltak (hull i veien)
 • Langsiktig tiltak, f.eks. ugunstig plassering av sykkelfelt, uoversiktlige kryss og rundkjøringer (infrastrukturløsninger)
 • Farlige situasjoner (konflikt med bilister)

Les mer om resultater og funn fra testperioden i evalueringsrapporten

Læringsmål

Pilotprosjektet har hatt sju ulike læringsmål:

Læringsmål: Kommunikasjon, samarbeid, innmeldingsløsning for feil og mangler, statistikk, datautveksling, prioritering av sykkelvei og helhetlig forståelse.
Illustrasjon av læringsmålene Foto: Statens vegvesen / Bymiljøetaten i Oslo kommune

I løpet av pilotprosjektperioden har vi tilegnet oss erfaring innenfor de fleste læringsmålene. Du kan lese mer om de ulike læringsmålene og resultater i evalueringsrapporten.

Det er tydelig at man dekker et behov dersom man lanserer en fullskala Sykkelmelding. Det forutsettes naturligvis at man finner gode løsninger på de største utfordringene som brukerne meldte i piloten. Det vil også kreve investeringer i baksystemer, økt fokus på å svare på brukerhenvendelser og utbedring av innmeldte saker. Det vil også kreve økte driftskonstander på IT-siden for å vedlikeholde løsningen. Det må derfor gjøres en kost-/nyttevurdering for om man ønsker å gå videre med prosjektet.

Pilotprosjektet ble avsluttet våren 2020.

Om STOR-samarbeidet

Sykkelmelding er ett av 10 pilotprosjekter under samarbeidsprosjektet «Smartere transporter i Oslo-regionen» (STOR) mellom Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune og Ruter.

Formålet med samarbeidet er å teste nye og optimalisere eksiterende mobilitetstjenester gjennom aktiv medvirkning fra innbyggere og næringslivet.

Sammen skal vi lære hvordan vi kan tilby hovedstadsregionen gode sømløse mobilitetstjenester for fremtiden.

Kontaktpersoner

 • Patryk Bubilek, Statens vegvesen, epost:  
 • Marit Owren Valmot, Bymiljøetaten i Oslo kommune, epost: