Arbeidspakke 1:

Trafikantenes behov og forutsetninger

Målet med arbeidspakken er økt kunnskap om forhold ved drift og vedlikehold som har betydning for om man går og sykler, hvor mye man går og sykler, og for skaderisiko. Dette er grunnlag for å velge hensiktsmessig drifts-, vedlikeholds- og kontrollinnsats. I denne arbeidspakken oppsummeres og utvikles kunnskap om gående og syklende, hvilke inndelinger i trafikant- og brukergrupper som er relevante, og forhold ved drift og vedlikehold som alene og i samspill med fysisk utforming skaper utfordringer for brukerne.

Sammenhengen mellom disse forholdene og trafikkulykker og eneulykker (fallulykker) og drift og vedlikehold belyses. Videre oppsummeres kunnskap om reisevaner og trafikkmengder (og metoder for datainnsamling om reisene) som er relevant for å belyse sammenhengen mellom vær- og føreforhold, driftstiltak og faktiske reiser. Dette vil kunne få fram hvor innsatsen bør prioriteres. I denne arbeidspakken vil vi også identifisere hvilken informasjon trafikantene ønsker om driftstiltak og føreforhold og hvordan det vil påvirke reiseatferden. Om og hvordan brukernes evalueringer kan utnyttes bedre for å prioritere innsatsen undersøkes også.

Arbeidspakke 2:

Drift, metoder og utstyr

Målet med arbeidspakken er kunnskapsgrunnlag for å velge riktige metoder og utstyr for drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg. Basert på kunnskap om brukernes behov og dimensjonerende trafikantgrupper (fra arbeidspakke 1), vil denne arbeidspakken oppsummere og utvikle kunnskap om vedlikehold, driftsmetoder, organisering og utstyr for å oppnå tilfredsstillende framkommelighet og friksjon, både på strekninger og identifiserte problempunkter.

Problemstillinger som belyses er blant annet hvilke driftsmetoder (eksempelvis renhold, feiing, støvsuging, støvdemping, fjerning av løv i den grønne årstid og type/mengde salt, spredemetoder og syklustid vinterstid) og type utstyr (feieutstyr, plog, børste, skjærtype) og utforming av utstyr (bredde, høyde, tyngde) som bør brukes hvor og for hvilken driftsklasser. Framtidige muligheter innen utstyr belyses. Dette vil gjelde både støtteverktøy for fører og utvikling innen driftsutstyr som autonome samvirkende enheter. Vi vil blant annet avklare hvilket utstyr og hvilke metoder som er best egnet for effektiv og skånsom fjerning av sand, løv, snø og is på taktile heller.

Arbeidspakke 3:

Kontrakter, samarbeidsmodeller og brukeroppfølginger

Målet med arbeidspakken er å identifisere og foreslå forbedringer i måten drift og vedlikehold utføres på gang- og sykkelveger og på øvrige areal for ikke-kjørende. Arbeidspakken oppsummerer praksis og erfaringer med organisering, samarbeid og opplæring for helhetlig drift og vedlikehold på reisekjeder, samt initierer utprøving av ulike ansvarsmodeller og samarbeidsformer. Videre oppsummeres praksis, erfaringer og ny kunnskap om hvordan kontrakter bør utformes og følges opp for å sikre gående og syklisters behov. Også aktuelle metoder for datainnhenting av brukerevaluering med hensyn til utforming av og oppfølging av kontrakt vil undersøkes.

Arbeidspakke 4:

Konklusjoner, anbefalinger og implementering – etaten og andre aktører i BEVEGELSE

Målet med arbeidspakken er å formidle kunnskap og gjennomføre tiltak som bidrar til bedre forhold for gående og syklende. Det vil bli utarbeidet årlige implementeringsnotat basert på resultater fra de andre arbeidspakkene, samt tiltaksplan for hvordan de viktigste resultatene følges opp i egen etat og i samarbeid med andre. I tillegg omtales tiltaksområder som krever langsiktighet og/eller er andre aktørers ansvar.