Programmet dekker et bredt spekter av tema innen bylogistikk, som delvis overlapper hverandre.

Alle prosjektene bidrar til ett eller flere av de overordnede målene.

Bylogistikkprogrammet samarbeider med andre aktører i mange av prosjektene.

Vi bidrar med tilskudd og egeninnsats i prosjekter som får sin hovedfinansiering gjennom Forskningsrådet, og vi delfinansierer prosjekter i samarbeid med andre private og offentlige aktører. I tillegg har vi en rekke prosjekter som finansieres i sin helhet av Bylogistikkprogrammet.

Prosjektene i BYLOGISTIKK skal:

  • Utarbeide kunnskapsgrunnlag for samordnet areal- og transportplanlegging for gods i byområder
  • Integrere bylogistikken i planlegging og styring
  • Bidra til hensiktsmessige rammevilkår og tiltak for bylogistikk, som støtter opp om samfunnsmålet
  • Bedre mulighetene for styring og prioritering av godstrafikken i og gjennom byen
  • Bidra til omstilling til nullutslipp av klimagasser i bylogistikken

Bylogistikk