For å utvikle levende og bærekraftige byer, bør kommuner integrere bylogistikk i kommunale planer og strategier i samarbeid med næringsaktører.

Kommuner og fylkeskommuner har hovedansvaret for en miljøvennlig bylogistikk, og kommunene rår over de fleste virkemidlene. Dette kan være arealplanlegging, byggesaksbehandling, trafikkregulering, innkjøp av varer og tjenester, renovasjon, utbygging, drift og vedlikehold.

En helhetlig bylogistikkplan (Tiltakskatalog for transport og miljø) er et egnet verktøy for å sikre effektiv og miljøvennlig godstransport i et byområde.

Veileder om bærekraftig bylogistikk for kommuner

Prosjektet NORSULP (TØI) har utarbeidet en veileder for bylogistikkplaner i norske kommuner. Veilederen viser hvordan bylogistikk kan integreres i kommunale planer og strategier, sikre koordinering på tvers av sektorer internt i kommunen og styrke medvirkning med næringslivsaktører.

Bylogistikk må sees i sammenheng med andre trafikantgrupper og brukere av byrom. Veilederen beskriver sentrale utfordringer, utviklingstrekk, varekjeder og aktørgrupper innen bylogistikk, og fremgangsmåter til hvordan kommuner kan bidra til en mer bærekraftig bylogistikk.

Dette omfatter virkemidler som kommuneplanens samfunnsdel, bylogistikkplan, arealplanlegging, medvirkning med næringslivsaktører, situasjonsanalyse, innkjøp av varer og tjenester, samt vintervedlikehold. I tillegg beskrives eksempler på tiltak som bylogistikkdepot, samleterminal og ladeinfrastruktur.

NORSULP (Sustainable Urban Logistic Plans in Norway) ble avsluttet i 2019. Prosjektet var et samarbeid mellom TØI og SINTEF, inkluderer to doktorgrader og ble gjennomført i samarbeid med ni bykommuner. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet og Statens vegvesen. .

Suksesskriterier for å ivareta varelevering i prosjekter

For å sikre at vareleveringen blir effektiv og miljøvennlig, må den ivaretas igjennom hele planprosessen.

Norconsult har på oppdrag fra Bylogistikkprogrammet identifisert konflikter som hindrer god vareleveranse og funnet følgende suksesskriterier:

  • Prosjektleder (både hos konsulent og kunde) følger opp tema og legger klare retningslinjer for hvordan vareleveranse skal/bør løses i planen.
  • Definere hvilket utredningsnivå planen skal ha. Klargjøre fokusområder, detaljeringsgrad og oppdragsgivers forventninger til håndtering av vareleveranse. Involvere fagmiljø og eventuelt eksterne ressurser tidlig i prosjektet.
  • Involvere næringslivet tidlig i prosjektet. Klargjøre behov for hele planområdet og se sammenhengen med tilgrensende områder.
  • Etablere et stort nok planområde (tverrgater etc.) for å sikre gode løsninger for varelevering, der det er mye som må tas hensyn til i den aktuelle gata. Eventuelt utarbeide skiltplan for et større område for å sikre tilrettelegging utenfor planområdet.
  • Heve temaet varelevering opp på nivå med andre viktige tema i planlegging og ta det med i prioriteringsdiskusjonene. Det er behov for retningslinjer som bidrar til gode helhetsløsninger.  

Utvikling av nytt planleggingsverktøy

CITYFREIGHT (UiB) er et prosjekt ledet av Norges handelshøyskole som vil utvikle kommunale planleggingsverktøy for energieffektiv godstransport i topologisk kompliserte bysentrum, med Bergen som case.

Prosjektet samler forskere med kompetanse innen logistikkmodellering, lokal styring og jus. De samarbeider tett med relevante brukerpartnere. Prosjektet støtter fire Post.doc. / Ph.d. stipendiater.

Prosjektet startet i 2020 og blir finansiert av Forskningsrådet og prosjektpartnere. Partnere i prosjektet er Universitetet i Bergen, Statens vegvesen, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Bergen næringsråd, Nordic Edge AS, Université Centrale Lille, Politecnico di Torino og Sichuan University, Chengdu.

Samarbeid mellom offentlig sektor og private aktører

Prosjektet DIGIN (TØI) (Digitalisation of freight deliveries and collaborative public sector innovation) skal undersøke hvordan digitaliseringen av godstransporten utfordrer eksisterende styringsprinsipper, organisering og beslutningsprosesser i offentlig sektor.

Målet er å utvikle fremgangsmåter for å sikre samarbeid mellom offentlig sektor og private aktører innenfor godstransport. Prosjektet startet opp i august 2018 og avsluttes i juli 2022. Det ledes av TØI, finansieres av Forskningsrådet, og Statens vegvesen bidrar med egeninnsats i prosjektet.