Riktig etablering av byterminaler kan bidra til å nå målene om attraktive byer med lave klimautslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne.

Miljøvennlig bylogistikk forutsetter muligheter for å samle gods på tvers av transportører og til å omlaste til sykler og andre miljøvennlige «last-mile» løsninger i tette byområder.

Byterminaler er en fellesbetegnelse for sentrumsnære depoter (omlasting for en transportør) og samlastingsterminaler (omlasting med konsolidering). Omlasting til mer miljøvennlige fremkomstmidler vil redusere trafikken og tidsbruken for vareleveranser og bidra til et bedre byliv.

Miljøvennlig bylogistikk krever sentrale arealer
Miljøvennlig bylogistikk krever sentrale arealer

Evaluering av byterminaler

Programmet har evaluert flere pilotprosjekter som kan bidra til mer effektiv, sikker og miljøvennlig bylogistikk, blant annet DHLs mikroterminal for grønn varelevering i Oslo og etablering av DB Schenker sitt bylogistikkdepot for gods, Oslo City Hub.

Evalueringen av DHLs mikroterminal viste at det var utfordrende å finne et egnet areal til logistikkaktiviteter i sentrum, i dette tilfellet et mikrodepot til omlasting.

Evalueringen av planlegging og oppstart av Oslo City Hub indikerer at det er fem suksesskriterier for en vellykket etablering;

  • tillitt mellom samarbeidspartnerne
  • ekspertkunnskap og engasjerte drivere i planleggings- og utformingsprosessen
  • støtte fra- og godt samarbeid med offentlig sektor
  • egnet og disponibel lokasjon for bylogistikkdepotet i bysentra
  • enkel og fleksibel utforming av bylogistikkdepotet

Etablering av samleterminaler

Sentrumsforeningen «Byen vår Drammen» har i samarbeid med Drammen kommune, Posten Bring, insam as, TØI og Statens vegvesen gjennomført et forprosjekt for en ny vareleveringstjeneste i Drammen. Det er gjort spørreundersøkelser og observasjoner av vareleveringen i byen og det er drøftet løsninger.

Konklusjonen ble at Drammen kommune og Byen Vår Drammen samarbeidet om å etablere en samleterminal med tilleggstjenester for Drammen sentrum. 

Målet var at den nye vareleveringstjenesten skulle  bidra til å redusere klimagassutslipp, forbedre bymiljøet, styrke bylivet og butikkenes konkurransekraft i Drammen sentrum. Prosjektet ble avsluttet i 2019.

I 2020 har TØI gjort en evaluering av barrierer og drivere for samleterminaler for prosessen i Drammen og en prosess for å etablere samleterminal i Stavanger som heller ikke er realisert.

I 2020 har Viken fylkeskommune, Bærum, Asker, Drammen og Oslo samt Citycon Norway A/S og Statens vegvesen etablert prosjektet «Varelevering i Vestkorridoren». Prosjektet planlegger å etablere flere piloter, herunder samleterminal.