Gode løsninger for bylogistikken skal sikre både effektive løsninger for næringslivet og attraktive byer med velfungerende gater.

Det er svært mange aktører som leverer varer i bygater, og det er svært mange mottakere. Samkjøringen av varelevering er ofte ikke optimal. Det er mange store kjøretøy og mange små leveranser som skaper støy og uoversiktlige situasjoner i sentrum. Dette er uheldig for trafikksikkerheten for myke trafikanter, og totalt sett er det negativt for bylivet. (Drammen Bylivsprosjekt, 2018)

De største utfordringene for vareleveringen er atkomst til fortauskanten. Konflikter mellom vareleveranse og parkering og/eller sykkel er et gjentagende funn. Disse konfliktene fører som regel til prioritering av én brukergruppe eller til ulike former for sambruk som gir løsninger som bryter med standarder og utformingsprinsipper. Varelevering fremstår oftest som nedprioritert part, men ikke uten unntak. (Norconsult, 2018)

Varelevering i bilfrie gater

Bilfritt sentrum er høyt oppe på den politiske agendaen i mange norske og europeiske byer. Nye virkemidler tas i bruk, og mange byer planlegger å øke de bilfrie sentrumsarealene betydelig.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har beskrevet bilfrie sentrumsområder i Helsinki, Stockholm og København. De bilfrie områdene er av ulik størrelse og har ulik regulering. Det er tillatt for varelevering innenfor gitte tidspunkt i alle de tre bilfrie områdene.

I Helsinki er deler av vareleveringen flyttet under bakken. I både København og Stockholm er det leveringspunkt for omlasting som avlaster det bilfrie området. Fjerning av ordinær biltrafikk gjør at varelevering kan skje mer effektivt. I alle de tre byene er det også eksempler på andre løsninger for å gjøre varelevering mest mulig effektivt og skånsomt. Bruk av konsolideringssenter er ett eksempel. En annen tilpasning, brukt i Stockholm, går ut på å ha utkjøring av varer på andre tidspunkt, slik at leveringen foregår uten å være i konflikt med annen trafikk (både kjørende og gående). På den måten kan leveringen være effektiv og gunstig for byliv på gateplan.

Leveranser på kveld, natt og tidlig morgen kan imidlertid gi en støyutfordring for de som bor i området. Dette viser at det er mange forskjellige behov som skal balanseres i reguleringen av bilfrie områder. (TØI, 2017)

Ny studie av prøveprosjektene i Olav Tryggvasons gate

Olav Tryggvasons gate i Trondheim prøves ut som miljøgate. Hensikten er bedre fremkommelighet for grønne trafikanter, og et bymiljø hvor det er attraktivt å være. Gata skal etter hvert oppgraderes permanent.

Hvilken effekt har prøveprosjektet hatt på bylogistikk, byliv og trafikkavvikling? SINTEF har i 2020 startet en studie av prøveprosjektene i Olav Tryggvasons gate med fokus på hvordan bylogistikk er ivaretatt gjennom prosessen. 

De vil også evaluere prøveprosjekt som metode i planlegging samt geofence og videoanalyse som verktøy for en mer effektiv bylogistikk. Samtidig er det nødvendig å se på helheten i diskusjonene rundt utformingen av gata for å få en forståelse for de løsningen som er vedtatt og alle brukernes behov.

Tungtrafikkfelt

Tungtrafikkfelt er egne kjørefelt for tunge kjøretøy med tillatt totalvekt høyere enn 3,5 tonn eller 7,5 tonn. I Norge ble det i 2019 etablert to tungtrafikkfelt, på rv. 509 i Sola og på rv. 110 i Fredrikstad. Muligheten til å etablere tungtrafikkfelt i Norge er forholdsvis ny. Rapporten «Evaluering av tungtrafikkfelt. Norconsult 2019» oppsummerer effekter fra disse.

Nattlevering

I september 2017 ble sykkel-VM på landevei avholdt i Bergen, og store deler av vegnettet i sentrum ble stengt. I den mest sentrale delen av sentrumskjernen ble det kun tilrettelagt for varelevering mellom klokken 05.00 og 08.00.

Norconsult evaluerte opplegget for varelevering på oppdrag fra Statens vegvesen. Følgende faktorer ble trukket frem av de ulike aktørgruppene som essensielle årsaker til at opplegget for varelevering fungerte såpass bra som det gjorde:

  • Bemannede varemottak, særlig hos kjøpesentre
  • Opplagring av varer i forkant av arrangementet
  • God informasjon og grundig planlegging i forkant av arrangementet

Som punkter til forbedring peker de ulike aktørene særlig på behov for grundigere opplæring av politi i rutiner for varelevering, mer detaljerte grunnlagsdata for planlegging i forkant og bedre tilgjengelighet til butikkområder under arrangementet, både for kunder og leverandører. (Norconsult, 2018)

Varelevering i bygate
De største utfordringene for vareleveringen er atkomst til fortauskanten. ( Foto: Toril Presttun