Se oversikt over pågående FoUI-prosjekter som er finansiert av Norges Forskningsråd, med beskrivelse og kontaktperson

NFR Bransjeprosjekter betong

Dette er et samleprosjekt som omfatter de bransjeprosjekter innenfor betong som Statens vegvesen er involvert i. Alle prosjektene har hovedfinansiering fra andre partnere/forskningsråd og prosjektledelse fra en forskningsinstitusjon.

Kontaktperson:

KlimaVei

Prosjektet skal utvikle og tilpasse eksisterende verktøy for kost/nytteanalyser og tilrettelegge for implementering ved utprøving på vegprosjekter.

Kontaktperson:

Klima 2050

Målet med prosjektet er å redusere samfunnsrisikoen knyttet til klimaendringer og økt nedbør og oversvømmelse i det byggede miljøet, gjennom økt kunnskap og samarbeid. Statens vegvesen er partner i prosjektet.

Kontaktperson:

MaChine Sensible Infrastructure under Nordic conditions (MCSINC)

Prosjektet skal ta fram kunnskap om samspillet mellom infrastrukturen og delvisautomatiserte og automatiserte kjøretøy og bruke denne til å finne ut hvilke vegnormaler som må endres og hvilke nye normaler det er behov for dersom Norge skal få nytten av automatiseringen vi ser komme.

Kontaktperson:

Bio4Fuel

Prosjektet skal utvikle innovativ teknologi for å etablere en bærekraftig produksjons av andregenerasjons biodrivstoff.

Kontaktperson:

AluBridge

Prosjektet skal jobbe med utvikling av design og produksjon av varige og bærekraftige aluminiumsbruer.

Kontaktperson:

SFI PhysMet

Hovedmålet til Senter for Forskningsdrevet Innovasjon SFI PhysMet er å gjøre norsk metallindustri i stand til å gjennomføre et grønt skifte raskere, slik at industrien kan levere mer miljøvennlige og kostnadseffektive materialer og produkter.

Kontaktperson:

SFI Casa

Senteret har som mål å etablere kunnskap om hvordan numeriske beregninger skal kunne brukes effektivt innen prosess- og produktutvikling. Dette vil danne grunnlag for utvikling av smarte, kostnadseffektive, sikre og miljøvennlige konstruksjoner og produkter.

Kontaktperson:

Risk Bim

Prosjektets overordnede mål er å forbedre dagens arbeidsprosesser og verktøy for RAMS og SHA ved å integrere disse i digital planlegging med BIM.

Kontaktperson:

SFI Blues

Hovedmålet til Senter for Forskningsdrevet Innovasjon SFI BLUES er å gjøre norsk industri i stand til å utvikle, bygge og drifte flytende konstruksjoner for fremtidens behov innen fornybar energi, havbruk og kystinfrastruktur.

Kontaktperson: