Se oversikt over pågående FoUI-prosjekter, med beskrivelse og kontaktperson

Asfaltdekkers funksjonsegenskaper - bedre kontrakter, bedre kvalitet og bedre klima

Målsettingen med prosjektet er å få asfaltdekker som lever lengre, gir redusert miljøbelastning og gir entreprenørene større frihet til valg av materialer og sammensetning

Kontakt:

Automatisk tolkning av skadebilder på brukonstruksjoner

Prosjektet vil videreutvikle dronebruken og automatisk tolkning av skadebilder på brukonstruksjoner i dagens Statens vegvesen.

Kontakt:

Bedre løsninger for gående og syklende

Prosjektet vil se på hvilke forhold i transportsystemet som kan forbedres for at flere skal gå og sykle, uten at det nødvendigvis trengs kostbare investeringer.

Kontakt:

Bestandig og klimavennlig betong

Tiltaket skal bidra til utvikling av grønnere betong og til at ny kunnskap, nye materialer og nye løsninger på betongområdet blir implementert i regelverket og på en teknisk forsvarlig måte.

Kontakt:

Bølgemåling med radar

Prosjektet skal undersøke om det er mulig å gjøre bølgemålinger med radar istedenfor de tradisjonelle målebøyene.

Kontakt:

Digitalisering og automatisering i ferjedriften

Prosjektet skal bidra til å øke oppetiden på ferjesambandene samt å gjøre driften av ferjesambandene mer kostnadseffektiv og gi mulighet til å styrke tilbudet til brukerne.

Kontakt:

Ferjefri E39

Det overordnet målet med prosjektet er at reisetiden på E39 skal halveres, og det skal legges til rette for utvidede bo- og arbeidsmarkedsområder.

Kontakt:

FoU Vinterdrift (FoUI-prosjekt 2020-2025)

Prosjektet vil jobbe med testing og oppfølging av eksisterende og nye metoder som benyttes i driftskontrakter for å oppnå utvikling og forbedring innen vinterdrift.

Kontakt:

FoUI Veg - og gateutforming

Prosjektet skal forbedre kunnskapsgrunnlaget for vegutforming, noe som vil gi potensielle nyttegevinster både knyttet til fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.

Kontakt:

FoUI VESPA - Vedlikehold av etterspent armering

Hovedmål med VESPA er å utarbeide gode og effektive rutiner for inspeksjon, utbedring og vedlikehold av etterspente betongbruer i Norge.

Kontakt:

FoU-program Trafikksikkerhet - på vei mot nullvisjonen

Prosjketet skal innhente ny kunnskap, teste ny teknologi og gi et mer målrettet og spisset arbeid for å kunne nå målsettingene i NTP.

Kontakt:

Grøntmiljø for nordlige forhold. Treforsøkspark på Rå i Kvæfjord.

Hensikten med prosjektet er å registrere hvordan trærne utvikler seg. Dette er et langsiktig arbeid som går ut på å se hvordan år med ulik klima- og miljøpåvirkning påvirker trærne.

Kontakt:

Ingeniørgeologi FoU

Overordnet er målsetningen for prosjektet er å øke kunnskapen der dagens beregninger og metoder har mangler og/eller forbedringspotensial.

Kontakt:

Klimatilpasning på vegnettet

Hensikten med prosjektet er å bidra med oppdatert kunnskapsgrunnlag for bedre planlegging, prosjektering, drift, vedlikehold og forvaltning av vegnettet i fremtidig klima.

Kontakt:

Lokal overvannshåndtering langs veg og gate

Prosjektet vil gjøre utprøvinger av lokal overvannsåndtering med regnbed for å bedre ta imot og behandle overvann på overflaten.

Kontakt:

Lysmiljø

Målet er å komme frem til hvordan man kan belyse veger, rasteplasser, bruer og effekter med mindre skadelige virkninger for naturen uten at det går på akkord med formålene med belysning.

Kontakt:

Mennesket og maskinlesbar infrastrurktur (MCSINC)

Prosjektet skal ta fram kunnskap om samspillet mellom infrastrukturen og delvisautomatiserte og automatiserte kjøretøy.

Kontakt:

Miljøgeologi - FoU-prosjekt om massehandtering og miljøgeologi

Prosjektet har som mål og hensikt å vise hvordan og hvorfor miljøgeologiske undersøkelser kan redusere kostnader og miljøpåvirkning i Statens vegvesen sine prosjekt.

Kontakt:

Naturbaserte løsninger i overvannshåndtering (erosjonssikring, vannrensing, fordrøyning)

Målet med prosjektet er å lage bedre kunnskapsgrunnlag for implementering av naturbaserte løsninger ved framtidig veibygging.

Kontakt:

Naturnøytral veg- miljø-DNA

Prosjektet vil se på hvordan Statens vegvesen kan bygge, drifte og vedlikeholde med minst mulig fotavtrykk på natur.

Kontakt:

Nedføringsløsninger for bruk ved deponering av masser på store dyp

Prosjektet skal øke Statens vegvesen sin kompetanse innen deponering av masser i dype sjøområder uten utilsiktet spredning av finpartikulært materiale og sprengplast under deponeringen.

Kontakt:

Partikkelforurensing i anleggsprosjekt – effekter og tiltak

Prosjektets mål er å gi en sammenstilling av kunnskap om midlertidige rensetiltak for utslipp av partikler i anleggsprosjekter og øke kunnskapen om effekt av partikler på fisk/egg/bunndyr ved å utføre eksponeringstudier.

Kontakt:

Prøveprosjekt tømmertransport 74 tonn

Hensikten med prøveordningen er å gi beslutningstakere og politikere et faglig grunnlag for en beslutning om deler av det offentlige vegnettet kan åpnes for tømmervogntog med inntil 74 tonn totalvekt.

Kontakt:

Regelverk 2030 - FoUI

Målet med prosjektet er å legge fundamentet for en regelverkspakke som beskriver tydelige forventninger, fjerner barrierer, avklarer grensesnittene mot annet regelverk, sikrer akseptabel risiko for samfunnet og enkeltaktører og utnytter mulighetene ny teknologi og ny organisering av sektoren gir for å bli et effektivt, sikkert og bærekraftig samfunn.

Kontakt:

Revegetering av myrområder

Prosjektets hensikt er i hovedsak å se om myrmasser som grunnet veiformål må fjernes, effektivt kan brukes til reetablering av allerede forstyrrede nærliggende myrområder.

Kontakt:

Smartere vedlikehold

SMARTere vedlikehold av veginfrastruktur er et tverrfaglig FOUI-prosjekt med hensikt på å forbedre og effektivisere vedlikehold av vegnettet i Norge.

Kontakt:

Sosial bærekraft

Formålet med dette prosjektet er å se nærmere på temaene reisevaner, transporttilgang og sosial ulikhet utenfor storbyene. Prosjektet skal innhente kunnskap for å sikre effektiv og bærekraftig mobilitet og nærmiljø samt levende næringsliv i distriktene.

Kontakt:

Utbygging i støyutsatte områder

Hovedmålet er å finne ut hvilke krav Statens vegvesen (og andre vegeiere) kan stille til utbyggere via kommunen eller Statsforvalteren slik at beboere langs veien får tilfredsstillende bokvalitet.

Kontakt: Kjersti Espeland

VegDim

VegDim er et FoUI-program med med mål om å utvikle og ta i bruk et digitalt dimensjoneringssystem for vegovebygninger.

Kontakt