Se oversikt over pågående FoUI-prosjekter, med beskrivelse og kontaktperson

Gjenbruk asfalt, bruk av rejuvenatorer

Prosjektet skal vurdere effekten av foryngingsmidler (rejuvenatorer) på aldret bitumen og hvordan de kan brukes i gjenbruksasfalt.

Kontaktperson:

Tilsetningsstoffer til lavtemperaturasfalt

Prosjektet skal bedømme effekten av tilsetningsstoffer i produksjonen av lavtemperaturasfalt (LTA).

Kontaktperson:

Nye prøvingsmetoder for modifisert bitumen og asfaltmørtel

Prosjektet skal jobbe frem gode metoder for å bedømme asfaltmørtels egenskaper.

Kontaktperson:

FoU pilotprosjekt: Redusert bærekapasitet, ikke-injisert spennkabel med påfølgende korrosjon

Prosjektet skal utvikle metoder og instrumentering for inspeksjon av hulrom i trekkerør for spennstag og spennarmering.

Kontaktperson:

Prøvetakingsmetoder og lagringseffekt innen geoteknikk

Hensikten med prosjektet er å undersøke prøvetakingsmetoders effekt på kvalitet og lagringseffekt på geotekniske prøver.

Kontaktperson:

FoU Biokull

Prosjektet skal se på i hvilken grad biokull kan bidra til at levetiden for trær i anlegg med begrenset plass til vekstjod kan bli vesentlig lenger.

Kontaktperson:

FoU Vinterdrift

Prosjektet vil jobbe med testing og oppfølging av eksisterende og nye metoder som benyttes i driftskontrakter for å oppnå utvikling og forbedring innen vinterdrift.

Kontaktperson:

Asfaltdekkers funksjonsegenskaper

Målsettingen med prosjektet er å få asfaltdekker som lever lengre, gir redusert miljøbelastning og gir entreprenørene større frihet til valg av materialer og sammensetning

Kontaktperson:

Utvikling av georadar til bruk i asfaltkontroll

Prosjektets overordnet mål er å lage en metodebeskrivelse for asfaltkontroll med georadar.

Kontaktperson:

Frostbestandig AUV-betong

Hensikten med prosjektet er å undersøke om undervannsbetong tilsatt anti-utvaskingsmiddel (AUV) kan gjøres frostbestandig.

Kontaktperson:

Droneinspeksjon i Statens vegvesen

Prosjektet vil videreutvikle dronebruken i dagens Statens vegvesen.

Kontaktperson:

Evaluering av ulike typer bæreevnemålinger på vei

Prosjektet skal teste ut ny måleteknologi slik at denne med større sikkerhet kan brukes til å måle bæreevne på veinettet.

Kontaktperson:

Utvidet kvalitetskontroll på fiberduk

Hensikten med prosjektet er å utvide kvalitetskontrollen som utføres på fiberduk ved å innføre flere ulike tester.

Kontaktperson:

Biobindemidler til asfalt

Målet med dette prosjektet er å undersøke hvilke effekter nye biobindemidler har på kvalitet for bitumenet og levetid på asfalt.

Kontaktperson:

FEHRL initiative BD-Pave

Prosjektet skal etablere datasystemer for håndtering av store mengder registrerings-data, til bruk i vedlikehold av vegdekker og vegoppmerking.

Kontaktperson:

Bergsikring av svak bergmasse

Prosjektet skal legge grunnlag for å revidere dagens system for bergsikring av samferdselstunneler i svakt berg der det benyttes permanent sikring med buede armerte sprøytebetongbuer.

Kontaktperson:

FoU Betong - Nye sementer og bindemidler/Nye delmaterialer i betong

Prosjektet skal bidra til mer klimavennlig betong i nye konstruksjoner samtidig med at prosjektert levetid sikres oppnådd.

Kontaktperson.

Vegutforming

Prosjektet har som mål å framskaffe ny og/eller oppdatert kunnskap om de forhold som ligger til grunn for vegnormal N100 veg- og gateutforming og tilhørende rettleder til denne.

Kontaktperson:

Tolkning av GrU med maskinlæring (PhD)

Hensikten med prosjektet er å bruke kunstig intelligens for å tolke geotekniske forsøk i felt. Prosjektet gjennomføres som en PhD.

Kontaktperson:

Co2 DOWN

Målet er reduserte utslipp av klimagasser knyttet til stabilisering av bløte marine leirer for å kunne oppnå samfunnsøkonomisk arealbruk.

Kontaktperson:

Prøveordning for tømmervogntog inntil 74 tonn

Prosjektet skal gi kunnskap som grunnlag for en anbefaling om hele eller deler av det offentlige vegnettet bør åpnes for 74 tonn tømmervogntog på sikt. Prosjektet er initiert av Stortinget.

Kontaktperson:

Underrapportering av hardt skadde

Prosjektet skal sørge for at SVV er i stand til å formulere et realistisk ambisjonsnivå for utvikling i drepte og hardt skadde som baseres på det faktiske antallet drepte og hardt skadde per i dag.

Kontaktperson:

Befolkningens kunnskaper og holdninger til trafikksikkerhet

Undersøkelsen har som mål å kartlegge «trafikksikkerhetstilstanden», vise til endringer over tid, samt gi vurderinger og anbefalinger av tiltak som kan påvirke og bedre befolkningens kunnskap, holdninger og atferd i trafikken.

Kontaktperson:

Transportutvikling T8 - Forprosjekt 2022-2033

Prosjektet vil avklare teknologiske endringer som er nødvendig for overgang til CCAM mot slutten av NTP-2022-2033 perioden, og anbefale konkrete utfordringer som Statens vegvesen må løse.

Kontaktperson:

Bruk av GiS-plattform ifm NTP og LP

Hensikt og hovedmål med prosjektet er å effektivisere prosessene rundt arbeidet med NTP og Langtidsprogrammet og utnytte mulighetene som allerede ligger i etatens GIS-plattform.

Kontaktperson:

Utvikling av metode for vurdering av bærekraftig transformasjon i små og mellomstore mobilitetsprosjekt

Prosjektet skal utvikle en felles, etterprøvbar og sammenliknbar metode for å gi innhold til, og mulighet for vurdering av, bærekraft i mobilitetsprosjekter.

Kontaktperson:

Sosial bærekraft, tilgjengelighet og mobilitet utenfor storbyene

Formålet med prosjektet er å se nærmere på temaene reisevaner, transporttilgang og sosial ulikhet utenfor storbyene.

Kontaktperson:

Lysmiljø

Målet med prosjektet er å komme frem til hvordan vi kan belyse veger, rasteplasser, bruer og effekter med mindre skadelige virkninger for naturen, uten at det går på akkord med formålene med belysning.

Kontaktperson:

Bytransport

Prosjektet vil kartlegge og formidle innovative tiltak for bærekraftig mobilitet i byer.

Kontaktperson:

EFFEKT videreutvikling

Prosjektet skal gjennomgå kostnadsgrunnlag fra databaser for drift og vedlikeholdskostnader og implementere dem i EFFEKT.

Kontaktperson:

Mikroplast - spredning og renseløsninger

Prosjektet vil forske på renseløsninger og hvor effektivt ulike renseløsninger renser mikroplast.

Kontaktperson:

RTM videreutvikling

Vi vil øke presisjonen på beregningene, som vil kunne gi et sikrere grunnlag for prioritering av prosjekter

Kontaktperson:

Nye løsninger for gående og syklende

Prosjektet skal finne løsninger for bedre tilrettelegging og nye løninger for gående og syklende.

Kontaktperson:

Uttesting/implementering, mernytte fase 3

Prosjektet skal implementere metodikk knyttet til netto ringvirkninger i Statens vegvesens beregningssystemer for å øke presisjonen på beregningene og kunne gi et sikrere grunnlag for prioritering av prosjekter.

Kontaktperson:

RVU; verdsetting datainnsamlingsformer

Prosjektet skal vurdere nye datainnsamlingsmetoder for å effektivisere og forbedre kvaliteten på gjeldende RVU og vurdere om RVU kan benyttes til å estimere verdsetting av ulike enhetsverdier knyttet til transport.

Kontaktperson:

Grov metode for å tydeliggjøre virkninger av innsats på programområder

Målet i dette prosjektet er å gi et bedre beslutningsgrunnlag for prioritering av programområdetiltak som sikrer høyest mulig måloppnåelse for de fem hovedmålene i NTP.

Kontaktperson:

Tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025

Prosjektet skal jobbe med oppfølgingstiltak fra Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Kontaktperson:

Sikkerhetsmargin under press - Hva skjer med trafikksikkerheten når marginer ved flere enkeltelementer reduseres?

Prosjektet skal se på hvordan små grep for å optimalisere vegutforming, ansvardeling og organisering samlet sett kan tenkes å påvirke trafikksikkerheten.

Kontaktperson:

Sosial bærekraft, tilgjengelighet og mobilitet utenfor storbyene

Prosjektet skal se på utfordringene rundt å skape et sosialt bærekraftig transportnett tilrettelagt for alle - også i distriktene.

Kontaktperson:

Lokal overvannshåndtering langs veg og gate

Prosjektet vil gjøre utprøvinger av lokal overvannsåndtering med regnbed for å bedre ta imot og behandle overvann på overflaten.

Kontaktperson:

Håndtering av jordmasser

Prosjektet tester om jord som inneholder fremmedarter kan leveres til lokal gårdbruker og benyttes som toppjord i jordbruket.

Kontaktperson:

Grøntmiljø nordlige forhold

Hensikten med prosjektet er å registrere hvordan trærne utvikler seg. Dette er et langsiktig arbeid som går ut på å se hvordan år med ulik klima- og miljøpåvirkning påvirker trærne.

Kontaktperson:

Bruk av fallrør ved deponering av masser på stort djup

Prosjektet skal øke Statens vegvesen sin kompetanse innen deponering av masser i dype sjøområder uten utilsiktet spredning av finpartikulært materiale og sprengplast under deponeringen.

Kontaktperson:

Revegetering myr

Prosjektets hensikt er i hovedsak å se om myrmasser som grunnet veiformål må fjernes, effektivt kan brukes til reetablering av allerede forstyrrede nærliggende myrområder.

Kontaktperson:

Miljø flytende bruer

Målet er å forstå hvordan eksisterende og ny teknologi påvirker dyreliv i og rundt sjøen, slik at videre utvikling kan ta hensyn til fauna.

Kontaktperson:

Miljøgeologisk riktig handtering av forureina og reine massar

Hensikt og mål for FoU-prosjektet er å få frem en hovedoversikt over forurenset berg- og løsmasse, inklusive gammastråling- og radonproblematikk for hele landet, og å bidra til at avbøtende tiltak blir utformet på en standardisert og mer ensartet måte enn det som blir gjort nå.

Kontaktperson:

Bølgemåling med radar

Prosjektet skal sjekke om radarmålinger av bølger vil gi gode nok resultater til bruk til for eksempel prosjektering av broer, ferjeleier eller ved deponering av masser i farvann som er bølgeeksponert.

Kontaktperson: