Det er et stort fokus på å bygge veger raskere, smartere og billigere. I tillegg er det behov for å utnytte eksisterende vegnett bedre, med tyngre kjøretøy og økt totalvekt. Samtidig legges det økende vekt på bærekraft, der vegbygging og vedlikehold skal vurderes også ut fra totale levetidskostnader og miljømessige og sosiale konsekvenser.

Ved dimensjonering av dekkekonstruksjoner i Norge i dag benytter vi et empirisk (tabellbasert) system. Systemet er enkelt å bruke, men har noen klare svakheter:

- Systemet kan ikke brukes til beregning av fremtidig tilstandsutvikling eller levetid for vegen.

- I tillegg kan systemet ikke brukes til vurdering av hvor egnet nye/alternative materialer er, effekten av endret trafikkbelastning eller vedlikeholdstiltak.

I Norge ligger vi etter våre naboer og andre sammenlignbare land i forhold til utvikling og bruk av analytiske dimensjoneringssystemer. Det blir oftere stilt spørsmål og søkt fravik fra våre krav, og et nytt system kan synliggjøre effekter på levetid, tilstandsutvikling, vedlikehold, miljøkonsekvenser og kostnader, ved å gjøre ulike valg i forhold til dimensjonering og oppbygging av en dekkekonstruksjon. Det er også nødvendig å ta i bruk et databasert dimensjoneringssystem for lettere å kunne overføre data til BIM systemer.

Med dagens system kan vi heller ikke dokumentere konsekvensene av å øke totalvekt for tunge kjøretøy, noe som kan analyseres og dokumenteres ved bruk av moderne systemer. Effekter av et mer utfordrende klima og utnyttelse av lokale steinmaterialer er også argumenter for å ta i bruk et nytt dimensjoneringssystem.

Moderne dimensjoneringssystemer gir mulighet for beregning av tilstands-utviklingen for dekkekonstruksjonen basert på material-, trafikk, og klimadata for hvert enkelt prosjekt.

Dette vil gi mange nye muligheter i forhold til dagens relativt enkle og empiriske (tabellbaserte) norske dimensjoneringssystem:

  • Større fleksibilitet og mulighet til optimalisering av dekkekonstruksjonen inkludert mulighet for beregning av livsløpskostnader.
  • Bedre grunnlag/dokumentasjon for de valg som gjøres ved dimensjoneringen og eventuelle avvik som ønskes vurdert. Systemet kan for eksempel benyttes til å dokumentere konsekvenser av alternative/billige løsninger.
  • Bedre grunnlag for langsiktig planlegging og budsjettering.
  • Bedre grunnlag for riktige miljøvalg. Levetiden av ulike konstruksjoner og materialer er en av de viktigste inngangsparameterne for å kunne gjennomføre LCA-analyser med riktig resultat.
  • Bedre grunnlag for å vurdere effekten av økt aksellast, totalvekt eller dekktrykk på nedbrytningen av dekkekonstruksjonen.