Transportsektoren står for om lag en tredjedel av alle klimagassutslipp (CO2) i Norge. CO2-utslipp fra vegtrafikken utgjør i dag 17 prosent av norske klimagassutslipp. Regjeringen har som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. For å nå de nasjonale klimamålene, må vi satse på flere områder.

Statens vegvesen satser på flere områder

Statens vegvesen arbeider i dag for å:

  • Redusere transportomfanget med personbil, blant annet ved hjelp av miljøvennlig transport, restriksjoner på biltrafikken i de største byene og samordnet areal- og transportplanlegging
  • Redusere utslippene fra bygging, drift og vedlikehold av vei
  • Gjennomføre virkemidler for å redusere utslippene fra bensin- og dieselbiler.
  • Utvikle og innføre alternative drivstoffer
  • Støtte utviklingen av en elektrifisert transportsektor
  • Øke kunnskapen om kjøretøyer og utslipp

Krav til utslippsfrie maskiner på anlegg

Statens vegvesen har satt i gang et eget prosjekt for å få ned utslipp fra anlegg. "Krav til klimakutt i konkurransegrunnlag" (KraKK) skal utarbeide forslag til hvordan vi kan stille krav til utslippsfrie maskiner og materialer med lavt klimafotavtrykk i kontrakter.

Anleggsutslipp tilsvarer mellom 5 og 10 prosent av CO2-utslipp fra trafikken. De neste 5-6 årene skal det bygges veier, baner og bygninger for opp mot 300 milliarder kroner. Dette genererer mye utslipp, og fra 2019 ønsker Vegvesenet å teste og stille krav om utslippsfrie maskiner. I dag bruker nesten alle anleggsmaskiner diesel.

Ny utslippstest for kjøretøy

Bilprodusentene er pålagt å redusere bilparkens samlede CO2-utslipp innen 2021. De reelle utslippene fra trafikken er langt høyere enn dagens offisielle typegodkjenningstall.

Alle nye biler ble fram til september 2017 typegodkjent med utslippstesten NEDC, som måler drivstofforbruk og CO2-utslipp. For at utslippstallene skal være så reelle som mulig, har EU utviklet en ny testsyklus for måling av utslipp som har lengre varighet og reflekterer reelle kjøremønstre bedre. Dermed viser den høyere utslippstall.

Fra og med september 2018 skal alle nye kjøretøy måle utslipp i den nye testsyklusen, WLTP (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedures).