Statens vegvesen jobber for å planlegge nye veger på en måte som forebygger støyplage. I henhold til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, gjennomføres tiltak når støyen øker som følge av at det bygges nye veganlegg eller ved vesentlige endringer i eksisterende veganlegg. Statens vegvesen gjennomfører også støytiltak når trafikkstøy fra riks- eller fylkesveg gir innendørs støynivå i boliger over grenseverdien i forurensningsforskriften kapittel 5.

Er du plaget av vegtrafikkstøy der du bor?

Støy fra veitrafikk er regulert gjennom forurensningsforskriften kapittel 5. Når gjennomsnittlig støynivå gjennom døgnet i boligen er over 42 dB har du som regel krav på støytiltak. Aktuelle støytiltak kan for eksempel være isolering av vegger, utskifting av vinduer og ventiler. Grensen på 42 dB gjelder i rom som er godkjent for varig opphold; det vil si for eksempel stue, kjøkken og soverom.

Forurensningsforskriftens krav gjelder innendørs. Antall vinduer/dører, type fasade og takkonstruksjon påvirker hvor høyt innendørsnivå man har. Rommenes beliggenhet og størrelse har også betydning. Dette betyr at to boliger som har omtrent likt støynivå utendørs kan ha forskjellige nivåer inne.

Forurensingsforskriftens grenseverdi på 42 dB er et høyt gjennomsnittlig støynivå. Det vil derfor være mange personer med lavere innendørs støynivå enn dette som føler seg plaget av støy. Støynivået fastsettes gjennom en beregning (ikke måling), i henhold til forurensningsforskriften. Beregningen tar blant annet hensyn til trafikkmengde, fartsgrense, avstand fra bolig til veg og terrengforhold rundt boligen.

Ønsker du mer informasjon om støynivåene der du bor?

Hvert femte år kartlegger Statens vegvesen støyutsatte områder langs riks- og fylkesveger. Disse kartene finner du på nettsiden: Støysoner for riks- og fylkesveger. Her finner du mer informasjon om de ulike kartleggingene.

Støykartene viser gjennomsnittlige støynivåer gjennom døgnet utendørs. De fleste boliger har et gjennomsnittlig innendørs støynivå som er 25-30 dB lavere enn utendørs støynivå. Fordi Teknisk forskrift stiller strenge krav når det gjelder støynivå innendørs når man bygger boliger har nyere boliger (bygget etter 1997), som regel støynivåer godt under forurensingsforskriftens grenseverdi.

Hva skjer når det bygges ny veg der du bor?

Når Statens vegvesen bygger ny vei eller gjør endringer på eksisterende vei som fører til krav om ny reguleringsplan, skal vi i henhold til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (støyretningslinjene) utrede støyforholdene. Dette innebærer at det gjøres en beregning av forventede støynivåer og at det vurderes tiltak for å redusere støy for de boligene som blir berørt. Støyretningslinjene angir anbefalte grenseverdier for støy utenfor vindu og på uteoppholdsarealer. Statens vegvesen legger støyretningslinjene til grunn for vurdering av støy i alle prosjekter som planlegges etter plan- og bygningsloven. Kartlegging av støy i prosjektene omfatter alle boliger som ligger langs strekningen som reguleringsplanen omfatter.

Støy fra vegtrafikk blir ivaretatt av prosjektmedarbeidere i det enkelte veiprosjektet og du vil få informasjon fra prosjektet hvis det skal gjennomføres støytiltak. Støyskjerming er et av de tiltakene som ofte blir brukt i slike tilfeller.