Erfaringer viser at slikt samarbeid ofte styrker folks tilhørighet til stedet, lagånden og det sosiale nettverket. Stolthet over eget sted fører ofte til et mer positivt omdømme utad - noe som stimulerer til økt tilflytting og næringsetableringer.

Forum for stedsutvikling er et nasjonalt, faglig samarbeidsorgan for statlige institusjoner som arbeider med by- og stedsutvikling der Statens vegvesen er en av aktørene. Forumet har som mål å spre idéer, kunnskap og erfaring om stedsutvikling til fylkeskommunale og kommunale medarbeidere, og alle andre som arbeider med å skape attraktive og miljøvennlige byer og tettsteder.