Forurensningsforskriftens grenseverdier for lokal luftforurensning overskrides regelmessig i flere norske byer. Høye konsentrasjoner av både nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5) kan gi helseskader og i verste fall økt forekomst av for tidlig død. Statens vegvesen har ansvar for å bidra til å begrense utslipp og skadevirkninger fra luftforurensning. I den sammenheng har Statens vegvesen aktivitet innen:

  • Konsekvensutredninger i arealplanlegging
  • Utreding og gjennomføring av avbøtende tiltak
  • Varsling og overvåking av luftkvaliteten i de største byene
  • Finansiering av forskning og utvikling

 

NorDust sluttseminar

Det Nordiske FoU-programmet NorDust gjennomførte avslutningsseminar 7. mars 2019. Vedlagt ligger presentasjonene fra seminaret. Sluttrapport blir også åpen straks denne er klar.