Positivt for helsa

Miljøfartsgrensa bidrar til å overholde lovpålagte grenseverdier for svevestøv. Tiltaket gir bedre luftkvalitet og reduserer helsebelastningen for Oslos befolkning, særlig de som opplever store helseplager forårsaket av veistøv.

Utdyping av effekt og Statens vegvesens vurdering av tiltaket finner du i lenkene.

Gjennomføring vinteren 2019/2020

Effekten med redusert fart er godt dokumentert, og jo bedre fartsgrensene etterlevelse - dess bedre er effekten på luftkvaliteten. Registrerte fartsmålinger viser at etterlevelsen kan forbedres.

Statens vegvesen vil bruke miljøfartsgrense i de periodene av vinterhalvåret når behovet er størst. Dette kan bety at vi vil avvikle tiltaket en periode midtvinteren når behovet er mindre, og heller opprettholde tiltaket en noe lengre periode utover våren når behovet er aller størst. Formålet med dette er å øke publikums forståelse for tiltaket og dermed bidra til økt etterlevelse slik at tiltaket som helhet styrkes.

Tiltaket gjelder følgende strekninger

  • Rv 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)
  • Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

Varighet

Redusert fartsgrense på 60 km/t innføres fra 1. november. Tiltaket avsluttes når den meteorologiske situasjonen tilsier det, og det kan bli aktuelt med en pause midtvinters dersom det kommer en periode med reduserte forekomster av svevestøv. Om våren vil tiltaket opprettholdes frem til vårrengjøringen er ferdig i månedsskiftet april/mai.

Lovhjemmel

Som følge av overskridelser eller fare for overskridelser av grenseverdien for svevestøv i forurensningsforskriften kapittel 7 kan Statens vegvesen vedta reduserte fartsgrenser på det statlige vegnettet. Tiltaket er hjemlet i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 6, tredje ledd.

 

Spørsmål kan sendes til miljofartsgrense@vegvesen.no.