Reduserer helsebelastningen

Miljøfartsgrensa bidrar til å overholde lovpålagte grenseverdier for svevestøv. Tiltaket gir bedre luftkvalitet og reduserer helsebelastningen for Oslos befolkning, særlig de som opplever store helseplager forårsaket av veistøv.

Utdyping av effekt og Statens vegvesens vurdering av tiltaket finner du i lenkene.

Prøveprosjekt vinteren 2018/2019

Effekten med redusert fart er godt dokumentert, og jo bedre fartsgrensene etterlevelse - dess bedre er effekten på luftkvaliteten. Registrerte fartsmålinger viser at etterlevelsen kan forbedres. Som  et prøveprosjekt for vintersesongen 2018/2019 vil vi bruke miljøfartsgrense i de periodene når problemet med svevestøv er et utpreget problem. Dette betyr at vi nå vil vurdere et opphold i miljøfartsgrenseperioden midtvinters, og heller ha en noe lenger periode utover våren, da problemene med oppvirvling av svevestøv faktisk er aller størst. Formålet med dette er å bevisstgjøre folk slik at flere forstår tiltaket.

Tiltaket gjelder følgende strekninger

  • Rv 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)
  • Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

Varighet

Redusert fartsgrense på 60 km/t innføres fra 1. november. Tiltaket avsluttes når den meteorologiske situasjonen tilsier det. Som redegjort over vil det i løpet av perioden bli vurdert om det er hensiktsmessig med en pause om det kommer en periode med reduserte forekomster av svevestøv.

Lovhjemmel

Som følge av overskridelser eller fare for overskridelser av grenseverdien for svevestøv i forurensningsforskriften kapittel 7 kan Statens vegvesen vedta reduserte fartsgrenser på det statlige vegnettet. Tiltaket er hjemlet i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 6, tredje ledd.

 

Spørsmål kan sendes til miljofartsgrense@vegvesen.no.