Vegen kan påvirke vannet på flere måter, for eksempel kan vannets strømning endres ved bygging av fyllinger eller bruer, strandkanten kan endres ved at vegetasjonsbeltet brytes, elver kan lukkes inne i kulverter eller rør, vandringsveger for fisk og andre vannlevende organismer kan brytes ved at kulverter skaper små vannfall, og vannkvaliteten kan endres ved tilførsel av salt og miljøgifter fra vegen.

Under anleggsarbeid skjer utvasking av jord og forurensninger til elver og sjøer. I tillegg kan både overflatevann, grunnvann og jord forurenses av både rester av sprengstoff og andre forurensninger fra anleggsarbeidet og fra maskinparken som brukes.

Når veganlegget tas i bruk, kan avrenning av miljøgifter fra biler, bildekk og vegdekket påvirke kvaliteten på jordsmonn og vann nær vegen. De vanligste forurensningene er tungmetaller (for eksempel kobber og sink fra bilenes bremser og dekk), PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner, rester fra ufullstendig forbrenning) fra bileksos og salt fra vinterdriften av vegen.

Vegens påvirkning på vannforekomstene reguleres gjennom blant annet plan- og bygningsloven, forurensningsforskriften og vannforskriften.

Prosjekter om emnet