Verneplanen består av 270 objekter som er geografisk fordelt over hele landet. Utvalget er basert på forslag fra regionene i Statens vegvesen i samråd med fylkeskommunene der over 1000 objekter ble foreslått.Hovedmålet med verneplanen er å sikre og bevare et utvalg veger, bruer og vegrelaterte bygninger og anlegg med teknisk utstyr og installasjoner. Utvalget skal være representativt for den historiske utviklingen av vegnettet i Norge fra omkring 1537 og fram til i dag.

Verneplanen er retningsgivende for forvaltningen av veghistorien. Gjennom kong­elig resolu­sjon av 1. september 2006 er Statens vegvesen ansvarlig for å forvalte objekt­ene i den nasjonale verne­planen på en slik måte at den kultur­historiske og arki­tektoniske kvaliteten til objektene blir ivaretatt og synliggjort.

Glimt fra veghistorien