Samferdselsdepartementet har pålagt Statens vegvesen et særlig ansvar i arbeidet med landskapskonvensjonen.

Statens vegvesen skal representere hele samferdselssektoren i det videre arbeidet.

I St. meld.nr 24, Nasjonal transportplan 2006 - 2015 står det dette om konvensjonen:

"Den Europeiske Landskapskonvensjonen trer i kraft 1. mars 2004. Konvensjonens hovedintensjon er å styrke ivaretakelsen av landskap gjennom vern, forvaltning og planlegging. Dette vil føre til et sterkere fokus på verdiene i landskapet. Transportetatene vil ivareta hensynet til landskapsverdiene gjennom prosjektering, planlegging og forvaltning, både i by- og tettstedslandskapet og det landlige landskapet, i tråd med konvensjonens intensjoner."

Se Kommunal- og moderniseringsdepartementet for mer informasjon om landskapskonvensjonen.

 

Arkitektur og landskap