Vegtrafikk er en av de største kildene til lokal luftforurensning i tettbebygde områder.

Lokal luftforurensning skyldes både utslipp av eksos og mekanisk slitasje av vegdekke, spesielt fra piggdekk.

Forurensningsforskriftens grenseverdier for lokal luftforurensning overskrides regelmessig i flere norske byer. Høye konsentrasjoner av både nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5) kan gi helseskader og i verste fall økt forekomst av for tidlig død.

Statens vegvesen har ansvar for å bidra til å begrense utslipp og skadevirkninger fra luftforurensning. I den sammenheng har Statens vegvesen aktivitet innen:

  • Konsekvensutredninger i arealplanlegging
  • Utreding og gjennomføring av avbøtende tiltak
  • Varsling og overvåking av luftkvaliteten i de største byene
  • Finansiering av forskning og utvikling

 

Forurensning