I flere byer og tettsteder er det nødvendig å gjennomføre tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Ettersom vegtrafikk er den største utslippskilden, vil flere av tiltakene rettes mot trafikken, selv om også andre kilder kan være viktige.

Trafikkreduserende tiltak

Siden trafikk er en dominerende kilde til luftforurensing i byområder vil alle trafikkreduserende tiltak bidra til bedre luftkvalitet. Slike tiltak er ofte krevende å gjennomføre siden det er i målkonflikt med framkommelighet for private og næringsvirksomhet.

Trafikkreduserende tiltak fungerer best der det brukes som langsiktige strategiske grep. Noen virkemidler som blir eller kan bli benyttet er:

 • Bompenger
 • Lavutslippssoner
 • Godt utbygd kollektivtilbud
 • Tilrettelegging for syklister og gående
 • Strategisk arealplanlegging

 Redusert bruk av piggdekk

Slitasje på vegdekke med piggdekk produserer svevestøv, både PM10 og PM2,5. Redusert bruk av piggdekk har vært og er fortsatt et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske byer og tettsteder. Følgende virkemiddel er i dag benyttet for å redusere bruk av piggdekk:

 • Piggdekkgebyr
 • Økonomisk støtte til forbrukere som skifter fra pigg til piggfritt
 • Informasjonsarbeid

 Miljøfartsgrense

Miljøfartsgrenser har vært et svært vellykket virkemiddel mot svevestøv. Virkemiddelet er enkelt å gjennomføre og det har minimale ulemper for publikum og samfunn.

Lavere fartsgrenser reduserer konsentrasjoner av svevestøv både fordi det genereres mindre støv, men også fordi lavere fart gir mindre turbulensvind fra kjøretøyene – noe som gjør at mindre støv virvles opp i lufta og spres. Dette er også et virkemiddel som har flere positive sideeffekter:

 • Det reduserer støy
 • Det reduserer trafikkulykker

 Støvbinding og renhold

Støvbinding med kjemikalier og renhold av veger er tiltak som kan redusere vegstøv og konsentrasjon av støv i lufta (PM10). Dette er i utgangspunktet to uavhengige tiltak som ofte blir sett sammen, fordi disse tiltakene som regel gjennomføres sammen. I tillegg er dette tiltak hvor effekten trolig er best når tiltakene kombineres og har god effekt for å hindre gjentatt oppvirvling av støv.

Tiltakene forebygger ikke produksjon av vegstøv, dette er tiltak som bedrer luftkvaliteten ved å binde eller fjerne støv som allerede er produsert. Renhold har også en positiv estetisk sideeffekt.

 Tiltak mot andre kilder

Det er flere kilder enn trafikk som bidrar til forurenset luft. I flere byer gjennomføres også tiltak mot disse. Eksempler på kilder som ligger utenfor ansvarsområdet til Statens vegvesen er:

 • Vedfyring
 • Skipstrafikk og havneaktivitet
 • Industriutslipp