Klimagassutslipp fra veitrafikken gikk ned med 4 prosent fra 2019 til 2020.

Endelige tall for 2020 viser 3,5 prosent nedgang i Norges totale klimagassutslipp. Det samlede utslippet var på 49,3 millioner tonn CO2. Utslippene fra veitrafikk og annen transport ble redusert med henholdsvis 3,9 og 3,6 prosent og var en stor bidragsyter til den totale nedgangen.

Nedgangen i CO2-utslipp fra veitrafikken skyldes nok også utstrakt bruk av hjemmekontor og reiserestriksjoner, som gjorde at vi flyttet mindre på oss i 2020.

Samtidig falt mengden biodrivstoff i veitrafikk grunnet utfasing av palmeolje. Når andelen fossilt drivstoff øker i drivstoffblandingen, demper det «koronaeffekten» med mindre bilkjøring noe.

Utslipp fra veitrafikk går ned fordi flere velger å kjøpe el- og hybridbiler og på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff.

Statens vegvesen jobber for å halvere CO2-utslipp fra transportsektoren. Klimakur 2030 viser at det er mulig å kutte halvparten av de ikke-kvotepliktige utslippene innen 2030. Utslipp fra veitransport kan reduseres kraftig.

Miljø og omgivelser