Statens vegvesen har ansvaret for at vegnettet tilpasses et endret klima.

Vi jobber med å implementere dagens kunnskap om klima og klimatilpasning i pågående og framtidige vegprosjekter.

De viktigste utfordringene på vegnettet: 

 • Økt risiko for flom og erosjon
 • Økt risiko for skred, og skred på nye steder  
 • Utilstrekkelig drenskapasitet
 • Behov for bedre vedlikehold
 • Utfordringer knyttet til vinterdrift
 • Større krav til beredskap

Hvilket grunnlag har vi for klimatilpasning av vegnettet?

Viktige premisser for Statens vegvesens klimatilpasning er det nasjonale kunnskapsgrunnlaget, rapportert i Klima i Norge 2100 (Miljødirektoratet) og gjennom klimaservicesenter.no. Samarbeid med andre etater og kunnskapsmiljøer innen klimautvikling er et viktig grunnlag for vårt arbeid.

Statens vegvesen har gjennom FoU-prosjekter, som Klima og transport og NIFS (Naturfare-Infrastruktur-Flom-Skred), bygget opp stor kompetanse på klimatilpasning.

Basert på kunnskap innhentet fra prosjektene oppdateres regelverket (Statens vegvesens håndbøker) og kvalitetssystemet. Klimatilpasning integreres dermed i våre vanlige oppgaver, og kunnskapen kan bedre og lettere anvendes i vegprosjekter.

Eksempler på klimatilpasning ved planlegging og prosjektering av nye veger, og ved drift og vedlikehold av eksisterende vegnett:

 • Risiko og sårbarhetsanalyser i planarbeidet
 • Krav til flomsikker veghøyde, dimensjonerende vannføring for erosjonssikring og dimensjonerende avrenning for drenering
 • Sikring og kartlegging av skredutsatte punkt
 • Snø- og jordskredvarsling for ivaretagelse av vegnettet
 • VegROS, sårbarhetsanalyse av eksisterende vegnett
 • Utarbeidelse av beredskapsplaner for naturfare
 • Kurs for entreprenører med fokus på skredvurderinger og innmelding via appen ELRAPP
 • Utvikling av kartportalen xgeo.no
Bilde av rv.15 Skredestranda langs Hornhindalsvatnet på Nordfjord driftskontrakt
Rv. 15 Skredestranda langs Hornhindalsvatnet på Nordfjord driftskontrakt. Foto: Ingrid B. Hynne