Juryens begrunnelse

Det ligger store utfordringer i å møte samfunnets økte forventninger om sikker kommunikasjon med stadig oftere ekstremvær langs kyst og over fjell. Havøysundvegen ble opprinnelig bygget som sommerveg i 1988, men ble raskt oppgradert til helårsveg for å møte lokalsamfunnets kommunikasjonsbehov.

På deler av Havøysundvegen var det imidlertid betydelige snørasfarlige strekninger og rassikring ble prosjektert for bygging i 2009. Da var vegen blitt en del av nasjonale turistveger, og planene ble revurdert for å fange opp turistvegprosjektets ambisjoner om samspill mellom veg og landskap. Rassikringen ved Bakfjorden ble endret slik at rasvollene her har fått en utforming tilpasset de lokale terrengforholdene og landskapskarakteren på stedet.

Vegen er flyttet ut på fylling i fjorden istedenfor å gjøre inngrep i den sårbare fjellsiden. Det er bygget tre store fangvoller på til sammen 950 meter og flere lave voller langs vegen. Fangvollene og vegkurvaturen er knyttet sammen til en helhet som både gir god rassikring og en god kjøreopplevelse. Hele anlegget er bygget med løsmasser, som store, skulpturelle landskapselementer. For å bygge anlegget måtte det tilføres 300.000 kbm sprengstein. Dette ble løst ved å omforme Skjarvodden til en ny terrengform der massetaksstedet nå framstår som en naturlig del av det storlinjete landskapet.

Juryen mener rassikringsanlegget på Havøysundvegen er et forbilledlig eksempel på hvordan en omsorgsfull og kreativ landskapsbehandling kan møte utfordringer til helårsdrift på veger med ekstreme klimautfordringer. Her har rassikringsanlegget tilført kvaliteter til reiseopplevelsen langs vegen, Det utgjør en særegen, skulpturell attraksjon uansett årstid.

Skjarvelandet er et eksempel på vellykket rassikring med overføringsverdi til mange rasutsatte veg- og jernbanestrekninger over hele landet.

Fakta

  • Byggeår: 2013
  • Beliggenhet: Måsøy, Finnmark
  • Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN v/Inge Dahlman
  • Konsulenter: Norconsult AS og Sweco Norge AS
  • Byggherre: Statens vegvesen

Vakre vegers pris 2014