Vakre vegers pris 2016 går til fylkesveg 98 Ifjordfjellet i Finnmark. I tillegg får Carls Berners plass i Oslo og riksveg 3 gjennom Østerdalen hedrende omtale.

Fylkesveg 98 Ifjordfjellet

Ifjordfjellet er et flatt, viddepreget fjellområde i Lebesby, Gamvik og Tana kommuner i Finnmark. Fylkesveg 98 går over fjellet og hovedutfordringen for å sikre helårs framkommelighet er snø.

I perioden 2010 til 2015 er det foretatt en fullstendig ombygging av høyfjellsovergangen, som samlet har en lengde på knapt 30 km. Utfordringene med snø er løst ved å heve veglinja, slik at vinden feier vegbanen fri for snø. En slik endring av veglinje er svært krevende i et åpent og visuelt eksponert høgfjellslandskap.

Juryen finner Ifjordfjellvegen som et fremragende eksempel på hvordan driftshensyn kan omsettes i en nennsomt lagt ny veglinje der overordnede hensyn til vinterdrift kombineres med en følsomhet for landskapets storlinjete bevegelser. Vegens linjeføring gir et godt avstemt møte mellom vegtekniske krav og det åpne landskapet.

Veganlegget gir en tilleggsdimensjon til den storslagne kjøreopplevelsen med frie og lange utsyn når det er finvær. Skjæringer og fyllinger er utført med god tilpassing til det naturlige sideterrenget. På deler av strekningen ligger det samiske kulturminner som det er tatt hensyn til ved den endelige plasseringen av veganlegget.

Det er også en viktig erfaring at vegen er planlagt og prosjektert av Statens vegvesens egne fagfolk, som har kunnet bygge løsningene på kompetansen opparbeidet gjennom organisasjonens mangeårige, praktiske erfaringer fra vinterdriften på de mest værharde strekningene i Finnmark.

Hedrende omtale til riksveg 3 gjennom Østerdalen

Riksveg 3 gjennom Østerdalen har hatt mange utforkjøringsulykker og viltpåkjørsler. Her er det gjennomført tiltak langs hele vegstrekningen for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet, slik at reiseopplevelsen blir bedre og ulykkene reduseres. Vegetasjonsrydding har gitt bedre visuell kontakt med landskapet langs vegen, og det er anvendt punktvis lyssetting og opplyst landskapskunst med fargerike elggevir langs strekningen.

Juryen finner arbeidet med trafikantens opplevelse som et utradisjonelt, driftsbasert trafikksikkerhetsprogram som særlig interessant og med stor overføringsverdi. Evalueringer viser at tiltakene har gitt nedgang i ulykkestallene og oppfattes entydig positivt av trafikantene.

Hedrende omtale til Carl Berners plass, Oslo

Juryen finner ombyggingen av Carl Berners plass som et forbildeprosjekt for en bevisst, ambisiøs byromutforming tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger. Den gjennomførte ombyggingen, med konsekvent prioritering av kollektivtrafikk og fotgjengere er en løsning som reetablerer byrommets storslagne kvaliteter. Det er gjennomført nyplanting av gatetrær. Biltrafikken er redusert med en tredjedel uten målbar vekst i trafikken i parallelt gatenett.

Juryen

Juryen er sammensatt av:

  • Ola Bettum fra Norske landskapsarkitekters forening NLA (juryleder)
  • Leif Ingholm, Tekna
  • Magne Meland, Norske arkitekters landsforbund NAL
  • Jørn Hilmar Fundingsrud, Miljøverndepartementet / Riksantikvaren
  • Marte Aas, KORO Kunst i offentlig rom
  • Kirsten G. Lunde, NMBU, Institutt for landskapsplanlegging
  • Siri Merethe Bakken, NTNU, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
  • Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Fagsekretariatet

  • Sunniva Schjetne,
  • Alf Støle,
Ifjordfjellet (Foto: Knut Opeide)
Ifjordfjellvegen: Vegens linjeføring gir et godt avstemt møte mellom vegtekniske krav og det åpne landskapet. Foto: Knut Opeide