Hovedstadsområdet opplever en massiv befolkningsvekst. Det er en omforent, politisk beslutning at trafikkøkningen ikke skal føre til at biltrafikken øker. Veksten i transportvolumet skal løses ved satsing på kollektivtrafikk, sykling og gange.

I den tette, indre byen er det begrenset tilgjengelig gateareal for å håndtere trafikken. I noen knutepunktet må det prioriteres hardhendt mellom ulike brukere.

Carl Berners plass er et slikt knutepunkt. Det storslagne byplangrepet ble lagt i Harald Hals’ generalplan i 1929 og bebyggelsen stod ferdig rett før krigen. Med trafikkveksten fra 60-tallet har plassen blitt mer nedslitt og trafikksituasjonen vanskeligere. Så seint som rundt år 2000 ble det arbeidet med en tunnel-løsning for å etablere to trafikkplan gjennom krysset. Dette ble heldigvis ikke gjennomført, og det ble satt i gang alternativsøk etter løsninger på gateplanet.

Den gjennomførte ombyggingen, med konsekvent prioritering av kollektivtrafikk og fotgjengere er en løsning som reetablerer byrommets storslagne kvaliteter. Den svakt rektangulære rundkjøringen, gjennomskåret av trikkelinjen i Trondheimsveien, er underordnet plassgeometrien. Alle signalanlegg inne i selve krysset er fjernet, det er fotgjengerstrømmene over gangfeltene som begrenser biltrafikken fra gatene rundt. Det er gjennomført nyplanting av gatetrær. Trikk, buss og fotgjengere har fått sterkt forbedrete vilkår på plassen. Biltrafikken er redusert med en tredjedel uten målbar vekst i trafikken i parallelt gatenett. 

Juryen finner ombyggingen av Carl Berners plass som et forbildeprosjekt for en bevisst, ambisiøs byromutforming tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger. Det er gledelig at ambisjonene for kvalitet videreføres i drift og vedlikehold i regi av Oslo kommune.

Fakta:

  • Byggeår: 2008-2010
  • Beliggenhet: Carl Berners plass, Oslo
  • Planlegging og prosjektering: Dronninga landskap, Sweco
  • Byggherre: Statens vegvesen Region øst
  • Drift: Bymiljøetaten, Oslo kommune

 

Vakre vegers pris 2016