"Vegdirektørens pris for vakre veger" er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen.

Prisen ble innstiftet i 1988 og ble delt ut av vegdirektøren hvert andre år til og med 2018.

2016: Fylkesveg 98 Ifjordfjellet

Juryen finner Ifjordfjellvegen som et fremragende eksempel på hvordan driftshensyn kan omsettes i en nennsomt lagt ny veglinje der overordnede hensyn til vinterdrift kombineres med en følsomhet for landskapets storlinjete bevegelser. Vegens linjeføring gir et godt avstemt møte mellom vegtekniske krav og det åpne landskapet. Veganlegget gir en tilleggsdimensjon til den storslagne kjøreopplevelsen med frie og lange utsyn når det er finvær.

2016: Riksveg 3 Østerdalen

Juryen finner det systematiske arbeidet med trafikantens opplevelse som et utradisjonelt, driftsbasert trafikksikkerhetsprogram som særlig interessant og med stor overføringsverdi. Det er særlig fortjenestefullt at arbeidet har vært fulgt av systematisk evaluering. Denne viser at tiltakene har gitt nedgang i ulykkestallene og oppfattes entydig positivt av trafikantene.

2016: Carl Berners plass, Oslo

Juryen finner ombyggingen av Carl Berners plass som et forbildeprosjekt for en bevisst, ambisiøs byromutforming tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger. Det er gledelig at ambisjonene for kvalitet videreføres i drift og vedlikehold i regi av Oslo kommune.

2014: Kongevegen

Juryen mener det systematiske arbeidet med restaurering av Kongevegen er et forbilledlig eksempel på samarbeid mellom flere forvaltningsorganer for å kombinere kulturminnebevaring med tilrettelegging for friluftsliv og næringsutvikling.

2014: Skjarvelandet fv.889 Havøysundvegen

Juryen mener rassikringsanlegget på Havøysundvegen er et forbilledlig eksempel på hvordan en omsorgsfull og kreativ landskapsbehandling kan møte utfordringer til helårsdrift på veger med ekstreme klimautfordringer.

2014: Driftskontrakt Vestfold øst

Juryen mener utviklingen av driftskontrakten for Vestfold øst er et fremragende eksempel på hvordan samspillet mellom vegholder og driftsoperatør kan utvikles til stadig bedre resultater over tid.

2012: Borgestadalléen, Skien

Den kontinuerlige skjøtselen av Borgestadalleen gjennom 90 år gjør at den nå framstår som både et verdifullt kulturminne og et monumentalt landskapselement heter det i juryens vurdering.

2012: Bybanen, Bergen

For første gang på flere tiår har en by her til lands fått et nytt skinnegående kollektivtransportsystem som er bygget opp helt fra grunnen av. Bybanen er det største enkeltprosjektet i Bergensprogrammet; et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikanter i Bergen (bompenger).

2012: Lofotens fastlandsforbindelse

Målsettingen om å skape en ”lavmælt veg i et storslått landskap” har vært vellykket. De overordnede linjeføringene og metodikken knyttet til terrengbehandling og naturlige revegetering bør sette standard for framtidig håndtering av vegbygging i naturlandskap, heter det er i juryens vurdering av E10 Lofotens fastlandsforbindelse fase II.

2008: Slemmestadveien, Vollen

- Fra å være et lite tettsted tungt belastet av gjennomgangstrafikk, har man med faglig forankring, estetisk sans og respekt for omgivelsene og stedets historie klart å gjenskape et idyllisk strandsted ved Oslofjorden, heter det i juryens vurdering av rv.165 Slemmestadveien i Asker.

2008: Risøy bru, Haugesund

- Rehabiliteringen av rv. 47 Risøy bru i Haugesund sikrer dette monumentet for framtida – et byggverk som er ingeniørkunst av ypperste klasse og et identitetsskapende element for byen, mener juryen i sin begrunnelse.

2008: Nasjonale turistveger

Nasjonale turistveger byr på arkitektur som vekker nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Juryen er av den oppfatning at prosjektet er banebrytende.

2006: Bulandet - Værlandet

Fv. 365 Bulandet - Værlandet, Askvoll, Sogn og Fjordane

2004: Vegpakke Drammen

Nedre Strandgate, Strandveien, Elveparken og Bragernestunnelen, Buskerud

2002: Miljøgate i Drøbak

Torget og bygatene i Drøbak

1999: Rv13 Lysefjordbrua

Rv13 Lysefjordbrua, Rogaland

1997: Mannheller fergekai og fv 382 Hafrsfjord

Delt pris mellom Rv. 5 Mannheller fergekai, Sogn og Fjordane og fylkesvei 382 ved Hafrsfjord i Rogaland

1995: Årnes i Åfjord

Årnes i Åfjord kommune, Sør-Trøndelag

1994: Skarnsundbrua

Rv. 735 Skarnsundbrua mellom Inderøy og Mosvik, Nord-Trøndelag

1993: Vetrelidsalmenningen i Bergen

Vetrelidsalmenningen i Bergen, Hordaland

1992: E39 Instefjord-Oppedal

E39: Instefjord-Oppedal, Sogn og Fjordane

1991: Miljøgate Liknes sentrum

Miljøprioritert gjennomkjøring i Liknes sentrum, Vest Agder

1990: Fotgjengerunderganger Stavanger

To fotgjengerunderganger i Stavanger sentrum (under E18), Rogaland

1989: Rundkjøring Sandefjord

Rundkjøringen Landstads Plass i Sandefjord, Vestfold

1988: Parsell Strynefjellsvegen

Rv15: Parsellen Langevatn - Breidablikk av Strynefjellsvegen, Oppland

Vakre vegers pris