Skoleområdet er komplekst, og lokale forhold vanskeliggjør fasitløsninger. Planlegging av tiltak må derfor gjøres for hver enkelt situasjon og tilpasses stedet. Tverrfaglig samarbeid er viktig for å sikre gode løsninger både når det gjelder trafikksikkerhet, vedlikehold og stedstilpasset estetisk utforming.

Det er lagt til grunn om lag 2380 mill. kr i statlige midler til tilrettelegging for gående og syklende i perioden 2014-2017. I tillegg er det om lag 700 mill. kr i annen finansiering. Beløpene skal i hovedsak brukes til å finansiere sammenhengende hovednett for gående og syklende i byer og tettsteder og til tilrettelegging av skoleveg og strakstiltak som framkommer som behov ved sykkelveginspeksjoner.