Statens vegvesen arrangerer digitale faglunsjer om bærekraftig mobilitet i byer og tettsteder, miljøvennlig transport og helhetlig byutvikling.

Bylunsjen inviterer fagfolk og forskere til å presentere nye resultater fra ulike prosjekter og rapporter om bærekraftig og smart mobilitet.

Bylunsjen er digital og åpen for alle som er interessert i bærekraftig bytransport. Faglunsjene streames live på YouTube. Du kan også se de i etterkant.

Hvilken nytte får trafikantene i Osloområdet av Oslopakke 3 og byvekstavtalen? Hva får de av nye og bedre mobilitetsløsninger? Byvekstavtalene er tidenes største samferdselssatsing i de store byene. Satsingen skal legge til rette for at veksten i persontransport i byene ikke skal føre til vekst i personbiltrafikken. Med avdelingsdirektør Fred Anton Mykland, Statens vegvesen.
Hvilken nytte får trafikantene i Stavanger-området av byvekstavtalen? Hva får de av nye og bedre mobilitetsløsninger? Byvekstavtalene er den største samferdselssatsingen i de store byområdene. Satsingen skal legge til rette for at veksten i persontransport i byene ikke skal føre til vekst i personbiltrafikken.
Tiltakskatalogen, tiltak.no, er en katalog med over 100 tiltak for mer bærekraftig transport. Tiltakskatalogen oppsummerer kunnskap om hvordan det kan gjøres og hva effektene er. Guro Berge har vært med helt fra begynnelsen og er fortsatt sentral i arbeidet. Med Guro Berge, Viken fylkeskommune.
Covid har ført til betydelig fall i passasjertall og billettinntekter for kollektivtraransporten. Hva kan vi gjøre nå? Bylunsjen blir innledet med oppsummering av hva vi nå har av passasjertall for 2021, ved Ana Kastratovic Johansen (Statens vegvesen) Deretter følger en panelsamtale med Olov Grøtting (daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen), Bernt Reitan Jensen (administrerende direktør i Ruter) og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (Statens vegvesen). Samtalen blir ledet av Erik Aasheim (mest kjent som tidligere programleder for Dagsnytt 18).
Tale Ørving fra Transportøkonomisk institutt (TØI) presenterer resultatene fra et pilotprosjekt med små elektriske kjøretøy for vareleveranser i gågater. Presentasjonen etterfølges av en samtale med Tale Ørving og Toril Presttun i Statens vegvesen.
Ståle Hagen fra KPMG presenterer en ny rapport om innovative tiltak innen smart og bærekraftig mobilitet i norske byer. Kartleggingen er utarbeidet av KPMG og Norconsult på oppdrag fra Statens vegvesen og viser at det skjer en rivende utvikling i bruken av nye teknologier. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er med i en samtale etter presentasjonen.
Digital sykkelbefaring; Carl-Fredric Salicath, sykkelplanlegger i Bymiljøetaten i Oslo, har syklet rundt med kamera, og viser fram noe av det som er gjort i Oslo. Kommunen utvikler nye grep og nye løsninger for syklende, gående og bilfritt byliv. Mobilitetsdirektør Rune Gjøs i Oslo kommune i samtale med Carl-Fredric Salicath.
Enveisregulert sykkelvei med fortau skiller de gående fra de syklende, og syklistene fra bilene i veibanen. Løsningen har vært testet ut og evaluert i Oslo, og er nå inkludert i normalen for vei- og gateutforming. Presentasjon ved Bente Fuglseth i Statens vegvesen.

Du kan se alle tidligere bylunsjer på YouTube.