Med utgangspunkt i Statens vegvesens nasjonale gåstrategi, har Region sør utarbeidet en tiltaksplan.

I tiltaksplanen er virkemidlene og tiltakene i de seks innsatsområdene i den nasjonale strategien gjennomgått. Disse er konkretisert  og det er fokusert på tiltak Region sør selv kan sette i verk. Likevel vil en del tiltak være avhengig av samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.

Måloppnåelsen vil være knyttet til i hvilken grad virkemidlene er tatt i bruk og i hvilke grad de har hatt ønsket effekt.

I arbeidet med å nå målene i gåstrategien i Region sør, er det viktig at vi bruker de etablerte møteplassene og arenaene vi allerede har. I tillegg er det viktig å se flere av ansvarsområdene sammen (gå, sykkel, universell utforming, kollektiv), noe som vil bidra til effektivitet og god total måloppnåelse.

Gangtrafikk