Vegen snevres inn til ett kjørefelt, slik at det blir plass til å sykle og gå på vegkanten.

Når to biler møtes, må de ut på vegkanten for å passere hverandre. Da har bilene vikeplikt for gående og syklende.

2 minus 1-veg er en løsning på veger med lite trafikk (Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen)
2 minus 1 vei - sykling på skulder

På veger med lite trafikk

2 minus 1 veg gjør det mulig å sykle i blanda trafikk der det er vanskelig å lage fullgode løsninger - eller i påvente av ny infrastruktur (sykkelveg, sykkelfelt e.l.). Denne løsningen er mye brukt i Danmark.

Tiltaket er best egnet som et landevegstiltak på veger med mindre trafikk og ikke på strekninger med mange syklister.

Når kan 2 minus 1 veg være egnet?

Basert på erfaringer fra andre land som bruker løsningen (f.eks. Danmark og Sverige), bør følgende kriterier være til stede:

  • Det må være tilstrekkelige bredder til sykkel og kjørebane, samt gode siktforhold
  • Det er ikke en løsning for store mengder syklister
  • Det er fartsgrense 50-60 km/t
  • Det må være lav trafikkmengde
  • Det bør ikke være betydelig tungbiltrafikk eller kollektivtrafikk på strekningen
  • Løsningen må ikke oppleves som et «dårlig»/smalt sykkelfelt, som bidrar til redusert trafikksikkerhet

video