Enveisregulert sykkelvei med fortau skiller de gående fra de syklende, og syklistene fra bilene i veibanen.

Sykkelveien bygges med kantstein som gir et fysisk skille mellom de ulike trafikantene. Dette kan føre til økt trygghet, sikkerhet og framkommelighet for flere trafikanter. 

Dagens veinormaler anbefaler å bygge toveis sykkelveier, der man sykler i begge retninger. I pilotprosjektet skal vi innhente erfaringer med enveis sykkelvei, der man sykler i én retning. En slik sykkelvei kan være egnet på utfordrende strekninger, der det oppleves spesielt utrygt å sykle. Enveisregulert sykkelvei brukes mye i Danmark og Nederland.

Erfaringer med løsningen i Åkebergveien i Oslo

Statens vegvesen har i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo testet ut enveisregulert sykkelvei i Åkebergveien. Prosjektet er gjennomført i to trinn.

I første del av prosjektet ble det i 2018 fjernet ca. 70 parkeringsplasser og etablert sykkelfelt i én retning. I andre del har Oslo kommune bygget enveisregulert sykkelvei i begge retninger, som ble ferdigstilt i juni 2020.

Tiltakene er evaluert gjennom tre etapper: en førundersøkelse i 2017, en mellomundersøkelse i 2018 og en etterundersøkelse i september 2020 etter etablering av enveisregulert sykkelvei.

  • Syklistene opplevde en betydelig forbedring ved etablering av sykkelfelt og fjerning av parkeringsplasser. Etter etablering av enveisregulert sykkelvei opplevde de en ytterligere forbedring. Gaten oppleves som trivelig, det er bra infrastruktur for sykkel, og de føler seg trygge og velkomne som syklister. De opplever imidlertid en viss økning i det å bli hindret av fotgjengere og andre syklister.
  • Gående opplevde også en forbedring i mellomsituasjonen, da de ikke lenger ble hindret av parkerte biler. Men de opplevde også økt utrygghet. Etter etablering av enveisregulert sykkelvei opplevde de imidlertid en forbedring i form at gaten var tryggere, at det var færre hindringer og at de var mer velkomne som fotgjengere.
  • Bilister (definert som fotgjengere som ofte kjørte bil her) opplevde en forverring ved etablering av sykkelfelt. De opplevde at de ble hindret av syklister og følte seg i mindre grad velkommen i gaten. Ved etablering av enveisregulert sykkelvei snudde dette.
  • Langt færre sykler på fortauet, fra 18 prosent i førsituasjonen til 7 prosent i mellomsituasjonen til 2 prosent i ettersituasjonen.
  • Antall fotgjengere har vært relativt stabilt gjennom alle undersøkelsene, mens etterundersøkelsen september 2020 viser at antall biler har falt betydelig fra mellomundersøkelsen.
  • I samme periode har antall syklister økt betydelig, og mer enn den generelle trenden i Oslo. Fallet i antall biler og økningen i antall syklister kan også ha en sammenheng med koronasituasjonen og gjeldende smittevernstiltak.

Les hele rapporten her