Om lag 26 mrd. kr av bevilgningene til Statens vegvesen benyttes til ordinære driftsutgifter som administrasjon, lønn og husleie mv.

Videre omfatter dette utgifter til Norsk vegmuseum, utvikling, drift og forvaltning av IT-systemer som brukes i gjennomføring av prosjekter, og forvaltning av tilskuddsordninger.

Statens vegvesen har en rekke forvaltningsoppgaver, bl.a. forvaltning av grunneiendommer, uttalelser til andres planer etter plan- og bygningsloven, behandling av søknader om dispensasjon fra byggegrense, avkjørsels- og gravetillatelser.

Området omfatter også nasjonale oppgaver som strategisk samferdselsplanlegging, data og analyse. I tillegg inngår regelverksutvikling, regulering og digitalisering av veitransport i Norge, sektoroppgaver innen klima, miljø, trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og kollektivtransport, samt drift av veitrafikksentraler, automatisk trafikkontroll (ATK), samfunnssikkerhet og beredskap og forskning, utvikling og innovasjon (FoUI)).

Statens vegvesen vil i perioden 2022-2027 videreføre arbeidet med forenkling og standardisering av våre tjenester og med å gi bedre kvalitet og mer effektiv utnyttelse av ressursene. I seksårsperioden vil vi utvikle nye brukerrettede tjenester, og sikre en kunderettet og datadrevet etat.

Regelverksutvikling og myndighetsutøvelse

Statens vegvesen er regulator (regelverksutvikler og myndighet) innenfor veglova, vegtrafikkloven, yrkestransportlova, og oppfølging av regelverk på trafikant- og kjøretøyområdet. I tillegg kommer regulatoransvaret for ITS-loven og lov om utprøving av selvkjørende kjøretøyer med tilhørende regelverk, samt tilsyn og myndighet innenfor brukerbetaling og bompenger.

Regulatorrollen skal brukes til å sikre hovedmålene for transportpolitikken i NTP. Statens vegvesen er vegmyndighet for riksveier, på samme måte som fylkeskommunene og kommunene er vegmyndighet for sine veinett. Riksveiene inkluderer veier som Nye Veier bygger ut, drifter og vedlikeholder. Statens vegvesen har i tillegg en overordnet rolle som veimyndighet og regelverksutvikler for hele veitransportsystemet.

Regulatorrollen innebærer å forstå brukere og kunders behov, ha oversikt over hvordan regelverket virker, hvor gjennomførbart og konsistent det er og hvilke konsekvenser det gir på kort og lang sikt. Dette gjelder for alle bransjer og trafikantgrupper inkludert yrkestransporten, men også for regelverk som retter seg mot veiutbyggere, veiforvaltere og bompengeselskaper. Statens vegvesen skal påvirke og implementere EU-regelverk og standarder som omfattes av EØS-avtalen i tråd med Samferdselsdepartementets forventning. Statens vegvesen skal være en aktiv regulator som, i tillegg til å løse enkeltoppdrag, tar egne initiativ til kunnskapsbygging og regelverksutvikling.