Det er lagt til grunn om lag 12,6 milliarder kroner til trafikant og kjøretøy i perioden 2022-2027.

Digitalisering av kundetjenester

Statens vegvesen prioriterer digitalisering av kundetjenester. Dette skal gjøre det enklere å være kunde, og det skal effektivisere virksomheten. Per i dag har vi over 40 digitale tjenester rettet mot privatbilister og yrkessjåfører. Disse blir kontinuerlig forbedret og videreutviklet, samtidig som nye tjenester blir utviklet. I 2022 får vi en digital tjeneste for av- og påregistrering av kjennemerker.

Alle oppgaver knyttet til kjøretøyer og førerkort som kan digitaliseres, skal digitaliseres. Selvbetjeningsløsningene skal utformes slik at de oppleves som enkle å bruke og slik at den digitale løsningen blir kundens førstevalg. Blant annet gjennomføres ni av ti salgsmeldinger i dag digitalt. Tjenester som fortsatt må utføres på en trafikkstasjon, skal være tilgjengelig for kundene gjennom timebestilling. Statens vegvesen skal fortsatt tilby tjenester i tråd med dagens tjenestetilbud, og på de steder som per i dag har et tjenestetilbud.

Statens vegvesen skal dele data med andre aktører, slik at eksterne tjenesteleverandører kan koble seg på enkelte av Statens vegvesens systemer (såkalte API-løsninger). Vi har dette i dag for blant annet eierskifte, som er integrert i NAF og Finn.no sin bilsalgsløsning. Deling av data gir i tillegg økt konkurranse for næringslivet.

Kontroll av kjøretøyer langs vei

Målrettet kontroll av kjøretøyer langs vei er et viktig bidrag for å luke ut trafikkfarlige kjøretøyer og useriøse aktører. Kontroll av kjøretøyer langs vei skal være målrettet mot kjøretøyer som har feil, og vi skal ha kontroll på tidspunkter og steder med høy sannsynlighet, for å avdekke feil og mangler. På den måten bidrar Statens vegvesen til økt trafikksikkerhet, bedre arbeidsforhold og likere konkurransevilkår i transportbransjen.

Dette gjelder også kontroll av kjøre- og hviletid i transportforetak, hvor vi har økt fokus på foretak med høy risiko. Videreutvikling av kontrollverktøy og arbeid med risikoklassifisering bidrar til ytterligere effektivisering og en målrettet kontrollvirksomhet.

Kontroll av tunge kjøretøyer på vinterføre skal prioriteres i vintersesongene. I tillegg til vinterutrustning er sikring av last, kontroll av bremser, kjøre- og hviletid og kabotasje (transport i et annet land enn der transportøren hører hjemme) sentrale områder i kontrollaktiviteten.

Kontroll med drosjenæringen er også en viktig oppgave som videreføres. I samarbeid med politiet skal Statens vegvesen øke antallet kontroller knyttet til små elektriske kjøretøyer som elsparkesykler.

Førerprøver og trafikkopplæring

God og riktig føreropplæring er sammen med teoretiske og praktiske førerprøver viktig for trafikksikkerheten.

Hvert år tar ca. 200 000 personer teoriprøven hos Statens vegvesen og over 150 000 gjennomfører oppkjøring (praktisk prøve). For å ivareta likebehandling av kandidatene og bidra til økt trafikksikkerhet, vil vi styrke arbeidet med å kvalitetssikre førerprøven og gjennomføringen av denne.

Gjennom å sikre gode ferdigheter og holdninger for trafikantene vil vi bidra til at de er i stand til å ferdes trygt i trafikken. Det er viktig at både nye og eldre sjåfører har gode holdninger, og derfor vil vi fortsette arbeidet med trafikksikkerhetskampanjer.

For å sikre at trafikantopplæringen og de praktiske førerprøvene til enhver tid er tilpasset endret kompetansebehov, følger vi kontinuerlig med på den teknologiske utviklingen blant annet for førerstøttesystemer og kjøretøyer.

Vi utvikler systemer og tilbyr flere digitale tjenester som effektiviserer hverdagen for kundene og egne ansatte.

Godkjenning og registrering av kjøretøyer

Godkjenningsordningene for kjøretøyer er viktige bidrag til nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken. Godkjenning og registrering av kjøretøyer skal også bidra til sikrere og mindre miljøbelastende kjøretøyer, og tjenestene skal tilbys slik at det blir enkelt for brukerne.

Ved kontroll av kjøretøyer i hall blir det avgjort om gjeldende krav for godkjenning er tilfredsstilt. Dette består av en lang rekke krav som skal ivareta at kjøretøyer er tilstrekkelig sikre og har lave utslipp fra de er nye. Fremover vil vi prioritere kontroll med karosseriverksteder. Dette vil medføre en kontrollaktivitet hos Statens vegvesen opp mot enkeltkjøretøyer som er reparert etter storskade. Her vil vi kunne luke ut de kjøretøyer som ikke er reparert riktig og dermed bidra til nullvisjonen.

Sentralisert dokumentgodkjenning og tilhørende hallkontroll for tunge kjøretøyer vil fortsette og videreutvikles for å gi likebehandling av kundene.

De fleste kjøretøytjenester er digitale, og vi viderefører arbeidet. Våre nye fagsystemer støtter digitale løsninger og er hensiktsmessige for innhenting og deling av data.

Tilsyn med godkjente og ulovlige virksomheter

Statens vegvesen skal fortsette målrettet tilsyn med trafikkskoler, verksteder og parkeringstilbydere. Det målrettede tilsynet bidrar til at trafikkskoleelever får den opplæringen de har krav på, at kjøretøyer blir reparert på en trafikksikker måte, og til bedre konkurransevilkår i bransjene.

Statens vegvesen innvilger søknader om godkjenning av virksomhetene når fastsatte krav er oppfylt, og følger opp gjennom tilsyn at virksomhetene driver, i tråd med regelverket. Om det drives uten godkjenninger, drives det ulovlig. Ulovlig virksomhet følges opp med pålegg om stans, tvangsmulkt og anmeldelser. I arbeidet mot ulovlig virksomhet er det viktig å fortsette samarbeidet med andre etater.

Fremover blir det en større satsing på produkt- og markedstilsyn. I dette arbeidet ligger at kjøretøyer og utstyr til kjøretøyer skal være i henhold til typegodkjenningene som er gitt. Blant annet gir dette et viktig bidrag til forbrukervernet ved at farlige produkter på kjøretøysiden skal lukes ut.

For å løse oppgavene mer effektivt skal vi utvikle digitale støttesystemer for tilsynsvirksomheten. Dette vil være et satsingsområde i perioden 2022-2024. Tilsynene vil med dette bli mer målrettet, kvaliteten på leveransene vil øke, og vi vil få mer for pengene.

Utvikling og oppfølging av regelverk

Statens vegvesen utvikler og følger opp regelverk innenfor trafikant- og kjøretøyområdet.

Regelverket skal sikre mest mulig trafikksikre og miljøvennlige sjåfører og kjøretøyer, og bidra til like konkurransevilkår for bransjene.

Vi vil fortsette å overvåke beslutninger i EU/EØS som får konsekvenser for norsk regelverk og følge opp disse.