Planen viser en strategi for utvikling av det samlede systemet for veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Planen omhandler både drift, vedlikehold og investeringer.

Planprosessen foregår i grove trekk slik:

  • Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen legger fram et felles grunnlag til NTP basert på økonomiske planrammer gitt av Samferdselsdepartementet
  • forslaget sendes på høring
  • regjeringen legger fram en stortingsmelding om NTP som behandles i Stortinget

Planen lages for en tolvårsperiode (tidligere ti år), men med hovedvekt på de første fire årene. Planen revideres hvert fjerde år.

Gjeldende plan er for perioden 2018-2029.