Den første landsomfattende reisevaneundersøkelsen ble gjennomført av Transportøkonomisk institutt ved bruk av telefonintervju i 1984/1985. Resultatene fra undersøkelsen er samlet i en nøkkelrapport fra 1987. Det har blitt gjennomført tilsvarende undersøkelser i 1991/1992, 1997/1998, 2001, 2005, 2009, 2014 og 2018. Dataene har blant annet blitt brukt som grunnlag for analyser og utredninger i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Reisevaneundersøkelser 1984-2018

Reisevaner