Øvre Sund bru (fylkesveg 283) ble åpnet høsten 2011, som siste del av sentrumsringen i Drammen. Sentrumsringen er en hovedtrafikkåre gjennom byen. I tillegg til fire kjørefelt for biler, er brua bygget med separat gang- og sykkelveg. På tross av en ÅDT på ca 20000 biler er både fremkommelighet, tilgjengelighet og attraktivitet for gående og syklende godt ivaretatt i prosjektet.

Bru