Miljøgate Innhavet langs E6 i Nordland, med tilhørende knutepunkt, er totalt sett et flott, sammenhengende anlegg med godt overordnet visuelt inntrykk som bidrar til at det blir mer attraktivt å gå og sykle. Bakgrunn for opprustningen var å gi et estetisk løft, gi sikrere forhold for gående og syklende med fortau og oversiktlige krysningspunkt over E6, og rundkjøring som fartsreduserende tiltak.