Hensikten med å etablere ny gang- og sykkelveg langs E18 fra Fiskvollbukta til Ulvøybrua har vært å sikre ferdsel for gående og syklende langs Mosseveien. Anlegget er blitt attraktivt og tilgjengelig for gående og syklende, og er en viktig strekning både for lokal gang- og sykkeltrafikk og for pendlere på sykkel inn til Oslo.

Gang- og sykkelveg