Gangveg med fortau på strekningen Torggata – Bruene ble åpnet høsten 2013, og er en del av Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland. Gående og syklende er delt med fortau med ikke avvisende kantstein, ved å skille kjørende fra gående forbygges potensielle konflikter mellom de to trafikanttypene.