Miljøgata gjennom Andenes langs fylkesveg 82 i Nordland er oppgradert til å bli et flott og attraktivt anlegg for alle brukere. Prosjektet har en høy miljøprofil og det er lagt til rette for en «opprydding» av de trafikale forhold langs hovedgateløpet i sentrumsområdet. Forholdene for gående og syklende er bedret i form av utvidelse og oppgradering av fortau og sikring av fotgjengeroverganger.