Fra 2009 har universell utforming vært en naturlig del av trafikksikkerhetsutbedringene i sentrum av Sandefjord. Det er gjennomført tiltak på hovedveger inn mot sentrum og på gatenettet i sentrum. Oppgraderingene har bidratt til bedre forhold for gående og syklende, og tiltakene er utført i henhold til prinsipper for universell utforming på en svært god måte.