– Universell utforming er ett av fire hovedmål i Nasjonal Transportplan 2010- 2019. Håndboken er laget for å bidra til at vi får et universelt utformet transportsystem som beskrevet i NTP. Den kan også fritt brukes av fylker og kommuner, sier Ingrid Øvsteng, som har ledet arbeidet med håndboken ved Transportplanseksjonen i Vegdirektoratet.

For Statens vegvesen betyr universell utforming at alle skal kunne reise, uavhengig av funksjonsevne. Det handler om å tilpasse infrastrukturen til alle slags mennesker, enten de er små eller store, unge eller gamle, med eller uten bagasje. Trinnfri atkomst, ledelinjer og tydelig informasjon er sentrale elementer for å få transportsystemet universelt utformet.

– Universell utforming omhandler hele trafikksystemet, for eksempel er god skilting og lesbarhet viktig for alle reisende. Håndboken er både en generell veileder og gir også anbefalinger for utforming på ulike deler av transportsystemet, for eksempel rasteplasser, gang- og sykkelveger, bussholdeplasser etc., sier Øvsteng.

Viktig for drift og vedlikehold
– Håndboken peker også på viktige aspekter knyttet til drift- og vedlikeholdsarbeid, og kravene fremkommer i Håndbok 111 Drift og vedlikehold, sier Ingrid Øvsteng. – For eksempel er det viktig å ikke legge igjen brøytekanter som er til hinder for fri ferdsel om vinteren, og viktig å slå plen regelmessing langs gater og veger eller feie gater og bussholdeplasser, presiserer hun.