Tradisjonelle transportøkonomiske beregninger fanger ikke alltid opp de totale samfunnsøkonomiske virkningene av samferdselsprosjekter. 

Vegvesenet har jobbet med å videreutvikle metodikk som ivaretar de samfunnsøkonomiske effektene av store, kompliserte prosjekt som for eksempel Ferjefri E39. Kapittel 9.1 i Håndbok V712 Konsekvensanalyser handler om ulike hovedtyper av mernytte og kriterier som må være til stede for at mernytte kan oppstå. Delkapitlet inneholder også en sjekkliste som kan brukes ved utarbeidelse av planprogram for å vurdere om det kan være aktuelt å vurdere eller beregne netto ringvirkninger.

Behovet for å utvikle en felles beregningsmetode for netto ringvirkninger av samferdselsprosjekter var grunnlaget for Mernyttekonferansen på Gardermoen i mars 2016

I etterkant av Mernyttekonferansen ble arbeidet inndelt i tre faser:

  • Fase 1: Utarbeide sjekkliste over hvilke forutsetninger som må være tilstede for at et prosjekt skal vurderes til å ha potensiale for mernytte.
  • Fase 2: Metodeutvikling. Forslag til metodikk for beregning av netto ringvirkninger er under utarbeiding.
  • Fase 3: Datainnsamling og metodeutvikling
    - Prosjekt i regi av Forskningsrådet
    - Samarbeid mellom TØI, Menon og Vista Analyse

 Det er fase 1 som nå er avsluttet, og resultatene er tilgjengelige i den reviderte håndboka.