Håndbok N100 Veg-og gateutforming beskriver standardkrav for utforming av offentlige veger og gater. Den gjelder ikke for H2 og H3. For disse dimensjoneringsklassene legges dagens normal N100 utgitt 2013 til grunn, og det må søkes fravik dersom det er ønske om å bruke versjon av ny normal som ble sendt Samferdselsdepartementet datert den 22.12.2017.

Ny N100 vil bli lagt ut på håndbokoversikten når H2 og H3 er ferdig utredet og den nye normalen er godkjent i sin helhet.

I mellomtiden kan versjonen som ble sendt Samferdselsdepartementet datert den 22.12.2017 brukes, da med unntak av H2 og H3.

Krav og anbefalinger i normalen N100 bygger på nyeste kunnskap, beste praksis og på en helhetlig vurdering av de totale kostnadene for samfunnet. Det inkluderer trafikksikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ytre miljø, klimapåvirkning, jordvern, trafikkberedskap og framkommelighet.

Noen viktige tema

N100 viser færre dimensjoneringsklasser for nasjonale hovedveger utenfor tettbygd strøk. Dette er en forenkling

Rundkjøringer og miljøgater brukes kun unntaksvis på riksveg og skal besluttes etter fraviksregimet. Miljøgater og rundkjøringer er fortsatt tjenlige løsninger på fylkesveger og kommunale veger. Slike tiltak kan bidra til å rydde opp i vanskelige trafikksituasjoner for en overkommelig kostnad.

N100 viser et bredt spekter av sykkelløsninger. Hovedløsninger er sykkelfelt, sykkelgate, gang/sykkelveg, sykkelveg med fortau. Vi arbeider med nye løsninger gjennom pilotprosjekter. Mange veger i Norge har blandet trafikk.

Midtstilt kollektivfelt er tatt inn med noen premisser. Midtstilt kollektivfelt kan ha fordeler i forhold til kantstilt felt, bl.a. færre brudd på grunn av av- og påkjøringer

N100 viser ikke bare løsninger for nyanlegg. Normalen viser også enkle løsninger på enkle problemer, bl.a. løsninger som er tjenlige ved utbedring av fylkesveger.

Fravik

Det er mulig å søke fravik fra normalen. Fravikssystemet gir mulighet for tilpasset løsning der normalløsning gir urimelige kostnader eller inngrep. Fravikssystemet åpner opp for innovasjon og utprøving av nye løsninger der det er gode argumenter for dette.

Kontakt

Trang Tran, e-post trang.tran@vegvesen.no