Håndbok N200 Vegbygging beskriver teknisk standard og kvalitet på vegene som bygges. Den gjelder for all offentlig veg og brukes ved planlegging, dimensjonering og bygging av veger.

R761 er også revidert og lagt ut. Løpene mellom R761 og N200 er samkjørte.

Helhetlig vurdering

Krav og anbefalinger i normalen bygger i stor grad på erfaring og på en helhetlig vurdering av de totale kostnadene for samfunnet. Det inkluderer trafikksikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ytre miljø, klimapåvirkning, jordvern, trafikkberedskap og framkommelighet.

-Det er viktig at vegene bygges i tråd med normalen. Dårlig kvalitet kan gi store ekstrakostnader, stengte veier, redusert hastighet, redusert sikkerhet, økt miljøbelastning og dermed redusert samfunnsnytte. Velkjente utfordringer kan være fare for telehiv, flom og vannskader, skred eller dårlig bestandighet som gir redusert levetid for vegene.

Det sier Trond Michael Andersen i Statens vegvesen, fungerende avdelingsleder for Vegavdelingen.

Mer ryddig

I den nye utgaven er det ryddet opp i krav- og veiledningsstoff i tillegg til faglig oppdatering og implementering av nye teknologiske løsninger. Nye N200 er redusert i omfang, forenklet og mye veiledningsstoff er flyttet til tilhørende dokumenter som det jobbes med nå.

Ønsker innovasjon

-I N200 er det samlet kunnskap, erfaring og beste praksis om god vegbygging. Men vi ønsker også velkommen nye innovative metoder og ny teknologi i kontrollerte former, understreker Andersen.

Fravik fra normalen

Det er altså mulig å søke fravik fra normalen. Fravikssystemet åpner opp for innovasjon og utprøving av nye løsninger der det er gode argumenter for dette. Og spesielt viktig, vi må ha tilstrekkelig kunnskap om hvilken effekt nye løsninger vil ha for vegens levetid.

-Vi vil behandle fravikssøknader effektivt og fleksibelt, sier Andersen. Heldigvis har både direktoratet og regionene god kunnskap om vegbygging.

Viktig med nasjonalt fagmiljø

 -Det er viktig at det finnes et nasjonalt, kompetent fagmiljø i Statens vegvesen som kontinuerlig oppdaterer beste praksis innenfor vegbygging. Videre er det viktig å stimulere til utdanning, forskning og innovasjon slik at vi bidrar til mer veg for pengene, sier Andersen

Gjelder fra 15. juli

Ny håndbok N200 Vegbygging skal brukes ved planlegging av alle nye prosjekter og utarbeidelse av konkurranse­grunnlag fra og med 15. juli 2018 (erstatter N200 fra 2014).