Vegnormaler er en samlebetegnelse for normaler i Statens vegvesens håndbokserie som inneholder krav til bl.a. vegbygging, vegutforming, tunneler, bruer og ferjekaier, rekkverk og trafikksikkerhetsutstyr.

Vegnormalene er et viktig styringsverktøy og et hjelpemiddel ved utforming og dimensjonering av offentlig veg- og trafikkanlegg. Vegnormalene er kravdokumenter som har hjemmel i forskrift etter Veglovens § 13 for anlegg av all offentlig veg (gjelder håndbok N100, N101 N200, N400, N401, N500 og N601). Skilt-, oppmerkings- og signalnormalene er hjemlet i skiltforskriftens § 35 etter Vegtrafikkloven (gjelder håndbok N300, N301, N302 og N303).

Vegnormaler er tilgjengelig på digitalt format (Digitale vegnormaler)

Se hva du kan gjøre i de digitaliserte vegnormalene. Video: Statens vegvesen.

Les også Nyheter

I tillegg til vegnormaler finnes det utfyllende veiledninger underlagt vegnormalene. Disse er ikke kravpålagt. Se fullstendig håndbokoversikt .

Normalene har felles definisjonsliste

Sist oppdatert:

Om håndbøkene