Vegnormalene er et viktig styringsverktøy og et hjelpemiddel ved utforming og dimensjonering av offentlig veg- og trafikkanlegg.

Samlebegrepet «vegnormaler» innbefatter både vegnormaler hjemlet i vegloven, normaler hjemlet i vegtrafikkloven/skiltforskriften og normaler hjemlet i bruforskrift for fylkesveg. 

Vegnormal N100, N101 N200, N400, N500 og N601 er hjemlet i vegloven. Vegnormal N300, N301, N302 og N303 er hjemlet i vegtrafikkloven/ skiltforskriften. Vegnormal N401 er hjemlet i bruforskrift for fylkesveg. 

Normalene har felles definisjonsliste

Vegnormaler er tilgjengelig på digitalt format (Digitale vegnormaler)

Se hva du kan gjøre i de digitaliserte vegnormalene. Video: Statens vegvesen.

I tillegg til vegnormaler finnes det utfyllende veiledninger underlagt vegnormalene. Disse er ikke kravpålagt. Se fullstendig håndbokoversikt .

N300 Trafikkskilt

NORMAL Utgitt
2012
2021
2012
2012
2012
2012
2021
2015

Vegnormal N400 Bruprosjektering

Spørsmål og kommentarer til N400 i forbindelse med konstruksjoner som er sendt inn til kontroll og godkjenning, skal rettes til saksbehandler i Vegdirektoratet. Andre spørsmål og kommentarer av generell karakter kan sendes til :
NORMAL Utgitt
2015

Vegnormal N401 Bruforvaltning fylkesveg

Forvaltning av bærende konstruksjoner på fylkesveg. Spørsmål og kommentarer sendes til:
NORMAL Utgitt
2021
2017

Manual N101E Vehicle Restraint Systems and Roadside Areas

SPECIFICATIONS Published
2012
Sist oppdatert:

Om håndbøkene