Et fravik er en divergens fra vegnormalkrav som er identifisert i forkant av bygging eller oppgradering, og gjelder den delen av vegen eller vegnettet som bygges, ombygges eller oppgraderes. Alle fravik skal behandles via en formell prosess (fraviksbehandling) og må motta en positiv vurdering (godkjenning) av relevant fraviksmyndighet før at de kan tas i bruk.

Krav gitt i vegnormalene kan fravikes etter bestemmelser gitt i følgende forskrifter:

Fraviksmyndighet for N100, N101, N200, N400, N500 og N601

  • Statens vegvesen Vegdirektoratet har fraviksmyndighet for riksveger (inkl. europaveger). I tillegg har Vegdirektoratet fraviksmyndighet på fylkesveg for krav som er knyttet til konstruksjonssikkerhet og teknisk standard innenfor virkeområdet bru og andre bærende konstruksjoner.
  • Fylkeskommunene har fraviksmyndighet for fylkesveg, med unntak for virkeområdet bru og andre bærende konstruksjoner, se punkt over.
  • Kommunene har fraviksmyndighet for kommunal veg.

Fraviksmyndighet for N300, N301, N302 og N303

  • Statens vegvesen Vegdirektoratet har fraviksmyndighet på all offentlig veg.

Fraviksmyndighet for N401

  • Statens vegvesen Vegdirektoratet har fraviksmyndighet på fylkesveg.
Figur som viser fraviksmyndighet for vegnormalene.Foto.
Oversikt over fraviksmyndighet fordelt på vegmyndighetene.

Søknad om fravik til Statens vegvesen Vegdirektoratet

For fravikssøknader som skal behandles av Statens vegvesen Vegdirektoratet, benyttes egen mal:

Ved søknad om fravik er følgende viktig:

  • Alle felter i søknadsskjemaet skal være utfylt og det skal gå tydelig fram hvilket normalkrav det søkes fravik fra.
  • Fraviksskjemaet skal sendes inn på originalformat (word).
  • Det skal ikke søkes om fravik fra flere ulike krav i samme skjema.
  • Søknadsskjemaets felt om konsekvenser skal beskrive konsekvensene av at fravik blir godkjent, i forhold til om fravik ikke blir godkjent. Konsekvensene skal være objektivt fremstilt og i størst mulig grad kvantifiserte.
  • Tegninger og andre dokumenter som er nødvendige for at søknaden skal kunne forstås på en god måte, må ligge vedlagt søknaden.

Fravikssøknader sendes på e-post til . Merk e-posten med «Fravik fra Nxxx (nummer på normal)».

Spesielt om fravik fra N100, N101, N200, N400, N500 og N601 på riksveger

I tilfeller der andre byggherrer/utbyggere enn Nye Veier AS og Statens vegvesen har ønsker om å fravike krav i N100, N101, N200, N400, N500 eller N601 på riksveg, skal fravikssøknaden vurderes av Statens vegvesen sin lokale transportforvaltningsseksjon før den sendes til Vegdirektoratet.

Søknaden skal sendes til den lokale transportforvaltningsseksjonen for vurdering, på e-post . E-posten skal merkes slik: «Vurdering av fravik transportforvaltningsseksjon – XX kommune».

Dersom transportforvaltningsseksjonen støtter fravikssøknaden, skal de krysse av i fraviksskjemaet for dette. Deretter kan søknaden sendes til Vegdirektoratet for behandling. Dersom transportforvaltningsseksjonen ikke støtter fravikssøknaden, skal den ikke sendes til Vegdirektoratet.

Spesielt om fravik fra N300 og N302

I det tilfellet at andre enn myndighet for trafikkskilt og vegoppmerking har ønske om å fravike krav i N300 og N302, skal den aktuelle myndigheten vurdere fravikssøknaden før den sendes til Vegdirektoratet.

Dersom aktuell myndighet støtter fravikssøknaden, skal de krysse av i fraviksskjemaet for dette. Deretter kan søknaden sendes til Vegdirektoratet for behandling. Dersom aktuell myndighet ikke støtter fravikssøknaden, skal søknaden ikke sendes til Vegdirektoratet.

Søknad om fravik

Fravikssøknader til Statens vegvesen Vegdirektoratet skal sendes på e-post til .

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål kan sendes direkte til følgende e-post:

Generelle spørsmål

Generelle spørsmål om vegnormalene kan sendes til Tverrfaglig vegnormalgruppe, e-post