Instruks – fraviksbehandling i kommuner 

Søknad om fravik skal gå fra teknisk etat eller annen enhet i kommunen med myndighet for trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignaler.

Søknader om fravik skal sendes Vegdirektoratet og ferdigbehandles før forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

Dersom det er ønske om fravik fra kravene i vegnormalene på et seinere tidspunkt i planprosessen, skal fravikssaken være ferdigbehandlet senest før utsending av konkurransegrunnlag. I tillegg skal fraviket ikke ha vesentlig betydning for et eller flere av punktene nedenfor:

  • Kravet om at reguleringsplanen skal gi nødvendig rettsgrunnlag for å gjennomføre planen og må derfor omfatte alle arealer som skal erverves eller klausuleres ifm gjennomføringen av veganlegget.
  • Forutsetningen om at reguleringsplanen skal gjøre det mulig for publikum, berørte og offentlige instanser å forstå hvordan forholdene vil bli ved planens gjennomføring og senere i trafikksituasjonen.

Dette gjelder ikke håndbok N301 som først kommer til anvendelse i utførelsesfasen.

Vegdirektoratet har som mål at søknader om fravik behandles innen én måned. Fravik fra Skiltforskriften må påberegnes lengre behandlingstid.

Standard fraviksskjema for kommunene skal benyttes:

Søknadene sendes til firmapost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 6706 Etterstad, 0609 Oslo.

Instruks – fraviksbehandling på kommunale veger i Statens vegvesen

Alle søknader om fravik etter skal- og bør-krav i håndbøkene N300, N301, N302 og N303 sendes til Vegdirektoratet. Søknadene sendes til Postmottak Vegdirektoratet. Arkiv fordeler søknadene til riktig region, avdelingen for behandling.

Alle søknader om fravik fra kravene i normalene hjemlet i Skiltforskriften § 35 på riksveg, fylkesveg eller kommunale veger etter bør-krav vedtas av regionvegkontoret. Melding om fraviket skal sendes Vegdirektoratet.

Søknader om fravik behandles innen én måned.

Godkjenning av fravikssøknad i Statens vegvesen gjøres av saksbehandlers nærmeste leder. Leder har ansvar for å diskutere fravikssaken med nærmeste ledelse der det er nødvendig.

Søknader om fravik skal ferdigbehandles før forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

Dersom det er ønske om fravik fra kravene i vegnormalene på et seinere tidspunkt i prosessen, skal fravikssaken være ferdigbehandlet senest før utsending av konkurransegrunnlag. I tillegg skal fraviket ikke ha vesentlig betydning for et eller flere av punktene nedenfor:

  • Kravet om at reguleringsplanen skal gi nødvendig rettsgrunnlag for å gjennomføre planen og må derfor omfatte alle arealer som skal erverves eller klausuleres ifm gjennomføringen av veganlegget.
  • Forutsetningen om at reguleringsplanen skal gjøre det mulig for publikum, berørte og offentlige instanser å forstå hvordan forholdene vil bli ved planens gjennomføring og senere i trafikksituasjonen.

Transportavdelingen i Vegdirektoratet er ansvarlig for følgende håndbøker:

Håndbok N300 Trafikkskilt 
Tema: Trafikkskilt

Håndbok N301 Arbeid på og ved veg 
Tema: Arbeidsvarsling

Håndbok N302 Vegoppmerking 
Tema: Vegoppmerking

Håndbok N303 Trafikksignalanlegg 
Tema: Trafikksignalanlegg, signalregulering